Milieu-effecten, ecologie en water

Heeft de gemeente plannen om het Oosterhamrikkanaal te gebruiken als riool overstort?

Nee, het riool in de Professorenbuurt wordt vervangen. Er komt dan een gescheiden rioolstelsel, één voor afvalwater en één voor regenwater en afvoer van grondwater. Het is de bedoeling dat het regenwaterriool gaat lozen op het Oosterhamrikkanaal.

De noordoever van het Oosterhamrikkanaal heeft een lange stalen damwand, wat zijn de mogelijkheden om dit ‘groener’ te maken?

Bewoners vinden de huidige constructie van de busbaan met beton en damwand voor verbetering vatbaar. In de ontwerpen wordt de damwand verfraaid met een deklaag van basaltstenen en/of hang- en waterplanten.

Wat zijn de mogelijkheden om bestaand groen zoals de Hamburgervijver beter te benutten?

Het betrekken en beter benutten van de plantsoenen, vijvers en groenstroken heeft toegevoegde waarde voor het woon- en leefomgeving. Elementen als bankjes, een wandelpaden, speeltoestellen, hengelsteigers  (etc.) nodigen mensen uit te ‘verblijven’. 

‘Splitsing’ doet het meest recht aan de ambities: meer groen is te realiseren, het biedt ruimte voor wandelaar en fietser en draagt bij aan de verbinding tussen de wijken.

Wat onderneemt de gemeente om geluidshinder te beperken?

Zoals bij alle varianten zijn de effecten van lucht en geluid voor de aanpalende straten groot, bezien vanuit een situatie zonder autoverbinding. Een maatregelpakket met stil asfalt en (lage) geluidsschermen is nodig. Daarmee vallen de drie varianten (ruim) binnen de wettelijke grenswaarde van 63dB voor de woningen langs de mogelijke tracés. Woonschepen kennen een lager toegestane geluidsbelasting, namelijk 53dB. Vanwege de ligging bij een brug komt de geluidsbelasting op 1 ligplaats boven deze grens uit. 

Hoeveel bomen komen er volgens de huidige plannen?

Voor de inpassing van de auto-, bus- en fietsverbinding is een groene inrichting gewenst. Uitgangspunt is het toepassen van een dubbele bomenrij aan de Oosterhamrikkade noordzijde, in de Vinkenstraat en in de E. Thomassen à Thuessinklaan. Tegelijkertijd moet er ruimte worden gemaakt voor het aanleggen van de nieuwe verbindingen. Daarvoor moeten wel eerst bomen worden gekapt. Bij een ongewijzigde situatie staan er aan de Oosterhamrikkade (noordzijde en zuidzijde), Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan in totaal 2.575 bomen. Dat worden er rond de 3.500 bij de inpassing van de auto-, bus- en fietsverbinding (ongeacht de gekozen variant). 

Terug naar het overzicht