Meedenken en meedoen

Hoe kan ik een inspraakreactie geven?

Vanaf 1 maart tot en met 12 april 2018 kunnen inwoners van de gemeente Groningen of belanghebbenden hun mening geven over dit ontwerpbesluit. Het Ontwerpbesluit en alle bijlagen zijn te downloaden via de bibliotheek op www.aanpakoosterhamrikzone.nl. U kunt op twee manieren reageren: per post of per e-mail. Per post kunt u uw reactie sturen naar:

College van B&W

Postbus 20001

9700 PB Groningen

Per e-mail kunt u uw reactie sturen naar aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl

Waar kan ik als bewoner of ondernemer nog aan meedoen of een mening over vormen?

In deze fase wordt een variant voor een verdere uitwerking gekozen, 2 varianten vallen dan af.

Het college van B&W heeft de voorkeur uitgesproken voor de variant Splitsing en heeft dit besluit vrijgegeven voor inspraak.  Dat betekent dat het ontwerpbesluit zes weken ter inzage ligt. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Na de formele inspraakperiode neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2018 een besluit over de voorkeursvariant. Na een positief besluit werken wij de voorkeursvariant uit, zodat ook een besluit over de aanleg genomen kan worden, naar verwachting over 1 tot 2 jaar. 

Houd de website of onze Twitter-account in de gaten voor informatie over bijeenkomsten, of meldt u zich aan voor de nieuwsbrief.

 

Wat doet de gemeente met de inbreng van bewoners?

Met de uitgangspunten van het raadsbesluit van 2016 in de hand zijn wij in gesprek gegaan met de directe omgeving, bewoners- en belangenorganisaties. De hamvraag was: ga samen op zoek naar best denkbaar mogelijke uitwerking van de varianten en breng het onderscheid en de consequenties zo scherp mogelijk in beeld, zodat college en uiteindelijk de raad een afgewogen oordeel kunnen vormen over de voorkeursvarianten.

Met onze aanpak hebben we letterlijk de ‘deur’ naar de omgeving opengezet. In een tijdelijk informatiecentrum zijn inloopavonden, klankbordoverleggen, spreekuren, ontwerpsessies en individuele gesprekken gevoerd. Ook zijn we wijk ingegaan (wandelingen, supermarktsessies, gesprekken aan huis) om het gesprek te voeren. Want, de aanleg van een nieuwe auto- en busverbinding in de bestaande stad, de woon- en leefomgeving van onze inwoners, niet zonder consequenties. 

Via deze website kunt u meningen van andere bewoners en ondernemers teruglezen, vragen aan de gemeente stellen of reageren op informatie. In de bibliotheek kunt u de presentaties, verslagen en de de brief van het college van B&W aan de raad hierover vinden.

Wat vinden de bewonersorganisaties van de plannen?

De uitwerking van de varianten was een intensieve periode en vroeg veel van de betrokken bewonersorganisaties. Uit hun advies komt het beeld naar voren dat de bewonersorganisaties nog een groot aantal vragen en zorgen hebben, met name over de woon- en leefomgeving. Zorgen die wij voor een groot deel ook hebben, maar daarvoor ook oplossingen voor hebben benoemd dan wel een randvoorwaarde voor hebben gesteld voor de volgende fase van uitwerking.

We respecteren het standpunt van de bewonersorganisaties over de komst van de nieuwe autoverbinding. We vinden het jammer dat op basis van de uitgevoerde onderzoeken en studies er nog onvoldoende vertrouwen is in de onderbouwing en weging. We hebben bij de bekendmaking van ons voornemen met de vertegenwoordiging van de bewonersorganisaties afgesproken dat wij de inspraakperiode benutten om gezamenlijk de uitwerking van de zorgpunten voor de vervolgfase beter in beeld te krijgen. 

Lees hier het advies van de bewonersorganisaties. 

Buurtoverleg Professorenbuurt Oost

Bewonersorganisatie Oosterpark

 

Terug naar het overzicht