Algemeen

Wat is Aanpak Oosterhamrikzone?

Aanpak Oosterhamrikzone is een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg. Met dit plan willen we de stad en de wijken beter bereikbaar maken, slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen net als meer groen, meer bedrijvigheid, beter zicht op het water en aantrekkelijke wandelpaden. Zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken. Aanpak Oosterhamrikzone bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone
  2. Fietsvriendelijke Korreweg
  3. Vervanging Gerrit Krolbrug
  4. Toekomst busbaanbrug
  5. Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren

Wie zijn Aanpak Oosterhamrikzone?

In Aanpak Oosterhamrikzone werkt de gemeente Groningen nauw samen met de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Groningen Bereikbaar. Er is een projectorganisatie opgericht om de vijf verschillende onderdelen uit te werken. Klik hier voor de contactgegevens.

Waarom zijn er 'grote' maatregelen in de Oosterhamrikzone nodig?

Tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad is een nieuwe verbinding nodig voor auto's, fietsers en bussen. Deze nieuwe verbinding moet de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad flink verbeteren. Dat is nodig omdat de stad groeit en het verkeer toeneemt. Ook in de toekomst.

Groningen is de economische motor van het Noorden. Het aantal inwoners en de werkgelegenheid blijven groeien. De regio wordt afhankelijker van onderwijs, zorg en culturele voorzieningen in de stad. Het is daarom belangrijk dat de Stad bereikbaar blijft. Aan de oostkant van de binnenstad is dat een probleem. Op de Petrus Campersingel, de Europaweg en het Damsterdiep staat het verkeer steeds vaker vast. Een nieuwe verbinding voor auto, fiets en bus draagt bij aan de oplossing en is tegelijkertijd aanleiding om de woon- en leefomgeving in de Oosterhamrikzone te verbeteren.

Een nieuwe verbinding in een bestaande woonwijken is niet vanzelfsprekend en vraagt om een volledig en samenhangend onderzoek: hoe kunnen we de verbinding zo aanleggen dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft? Kunnen we op de Korreweg meer ruimte maken voor fietsers? Is het mogelijk om tegelijk kansen te benutten om de woon- en leefomgeving te verbeteren? Daarom maken we een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg de Bedumerweg en de oostelijke ringweg: Aanpak Oosterhamrikzone.

Wat is de stand van zaken?

 

Op 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om naar een autoverbinding in de Oosterhamrikzone toe te werken. Vanaf juli 2017 werken we samen met bewoners en ondernemers de drie mogelijke verkeerskundige varianten verder uit. Daarna wegen we samen met de omgeving de voor- en nadelen en haalbaarheid van de drie varianten af. Bewoners kunnen meedoen door wensen en ideeën voor de Oosterhamrikzone kenbaar te maken.

In het najaar stelt het college van B&W van de gemeente Groningen een voorkeursvariant vast. Daarna volgt een formele inspraakperiode waarin betrokkenen een zienswijze kunnen indienen. Begin 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over het voorkeursalternatief.

Meer informatie vindt u in de bibliotheek of het onderdeel planning.

Hoe kan ik Aanpak Oosterhamrikzone bereiken?

De projectorganisatie is gevestigd in het tijdelijke informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde 119. Het informatiecentrum is overdag geopend op woensdag en donderdag (9:00 uur - 17:00 uur). Tijdens deze tijden bent u van harte welkom en kunt u rustig het presentatiemateriaal bekijken.

Heeft u specifieke vragen of zorgen? Wilt u graag persoonlijk met één van de projectteamleden in gesprek? Dat kan iedere woensdag van 9:00 uur - 10:00 uur een spreekuur in het informatiecentrum. In de even weken is het spreekuur ook op donderdagavond van 19:30 uur - 20:30 uur

 

 

Postadres 
Aanpak Oosterhamrikzone
Postbus 7081
9701 JB GRONINGEN

Email: aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl
Twitter: @aanpakohz

Zitten de bewoners wel te wachten op een het Oosterhamriktracé?

Bij de uitvoering van dit project kijken we naar de bereikbaarheid van de gehele stad. Als we niets doen komt de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel in de toekomst verder onder druk komen te staan. Er ontstaan overbelaste kruispunten, waardoor filevorming (in de spits) vaker en langduriger optreedt. De autoverbinding in de Oosterhamrikzone ontlast niet alleen het gebied rondom UMCG, Damsterdiep en Europaweg, maar wordt ook een belangrijke ontsluitingsroute voor de oostzijde van de stad. De verwachting is dat ongeveer de helft van het verkeer op de nieuwe autoverbinding een herkomst of bestemming in de buurt heeft. Daarover kunt u meer lezen in het artikel over het verkeersplan. De vernieuwde oostelijke ringweg en straks ook de zuidelijke ringweg worden aantrekkelijker in reistijd en bieden zo een beter alternatief dan door de stad reizen. Dat vinden we ook een positief vooruitzicht voor bewoners die aan de oostkant van de stad wonen, al begrijpen we dat er bewoners zijn die daarover een andere mening hebben.

Aanleiding

Waar zijn de verwachtingen ten aanzien toekomstig autogebruik op gebaseerd?

Bij de prognoses is uitgegaan van landelijke groeiscenario’s. Deze scenario's zijn vertaald naar de Groningse situatie. En we houden uiteraard rekening met de regionale afspraken die we met de Provincie Groningen hebben gemaakt.

Welke verkeersmaatregelen zijn al meegenomen bij de berekeningen?

In de berekeningen hebben we alle verkeersplannen en bouwprojecten tot 2030 meegenomen, voor zover deze bekend waren. Verder zijn meerdere modeldoorberekeningen gedaan met steeds andere verkeersmaatregelen. Daarmee konden wij de effecten van de verkeersmaatregelen toetsen aan een situatie zonder project.

Groningen heeft veel P+R’s, zoals P+R Kardinge en Meerstad. Is een nieuwe verbinding dan nog wel noodzakelijk?

De P+R-terreinen bieden een alternatief voor de auto, van en naar de binnenstad. Groningen is landelijk koploper in het gebruik van P+R-terreinen. Drukbezette P+R’s, zoals Hoogkerk en Haren zijn uitgebreid en nieuwe P+R’s worden geopend. Toch laten berekeningen zien dat een autoverbinding nodig is voor al het verkeer binnen de ringwegen. Onderzoek laat zien dat juist bewoners uit de Oosterhamrikzone de nieuwe autoverbinding gaan gebruiken. Daardoor neemt de verkeersdruk op bestaande wegen minder toe.

Waar komen de bezoekers van het UMCG vandaan? En hoe reizen zij?

Het verzorgingsgebied van het UMCG is omvangrijk. Patiënten (en bezoekers) komen uit heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, kop van Overijssel) en voor sommige specialismen zelfs uit heel Nederland (en daarbuiten). Het verzorgingsgebied beslaat circa 3 miljoen inwoners. Het merendeel van de patiënten kom met de auto (80%). Openbaar Vervoer is voor veel patiënten geen optie, gezien hun medische toestand. Voor bezoekers van het UMCG zijn de P+R voorzieningen wel een alternatief. In de praktijk kiezen bezoekers voor de parkeergarages (keuze in tijd, in relatie tot geld en gemak).

Alternatieven

Komen er ook 'slimme autoroutes' als tegenhanger van ‘slimme fietsroutes’?

Ja, voor die “slimme autoroutes” hebben we een laten onderzoeken hoe we de bestaande wegen beter kunnen benutten en te voorkomen dat verkeer via dezelfde, vastgelopen routes blijft gaan. In de rubriek ‘bibliotheek’ vindt u de netwerkvisie en een second opinion hierop.

Is eenrichtingsverkeer ‘Oosterhamrikzone autoverkeer Stad in– autoverkeer Stad uit via de Bedumerweg’ een optie?

Wij streven naar een wegenstelsel, waarbij voldoende alternatieve routes mogelijk zijn in de ochtend en avondspits en bij incidenten. Eenrichtingsverkeer is kwetsbaar en heeft grote gevolgen, omdat moet worden omgereden (meer verkeer) en in en uitgaande stromen( vooral in de spits) niet in evenwicht zijn. Het kan dan zijn dat in de ochtendspits de ene route vaststaat en in de avondspits de andere, zonder uitwijkmogelijkheden.

SP en CU hebben een variant bedacht zonder autoverbinding. Hoe staat het daar mee?

Vorig jaar nam de gemeenteraad het principebesluit dat een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone nodig is om de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad te verbeteren. Of een nieuwe autoverbinding de noodzakelijke oplossing is, daarvan is niet iedereen overtuigd. Dat geldt zeker voor de politieke partijen SP en ChristenUnie (CU). Raadsleden Wim Koks (SP) en Inge Jongman (CU) bepleitten een variant zonder autoverbinding maar met verkeersmaatregelen om het verkeer op de route Eikenlaan – Damsterdiep tegen te gaan en daarmee de Oosterhamrikkade autoluw te houden. Op de website gaf Wim Koks een uitgebreide toelichting.

Ontwerp

Waarom is een busbaan via de Oosterhamrikkade ZZ niet wenselijk?

We hebben de Oosterhamrikkade Zuidzijde onderzocht voor de 3 varianten. In het ontwerp van een busbaan (met 2 rijbanen) zouden 2 haakse bochten nodig zijn vanaf of naar het Wielewaalplein (een zogenoemde 'bajonet' beweging). Haakse bochten zijn niet comfortabel voor de busreizigers. Deze bochten nemen daarnaast relatief veel ruimte in en zouden te dicht op de bebouwing komen. Een ander bezwaar is dat auto's en fietsers ook over dit deel van de Zaagmuldersweg rijden, wat de veiligheid en vlotte afwikkeling van het verkeer niet ten goede komt. De conclusie is dat een busbaan via de Oosterhamrikkade ZZ voor zowel de bus alsook het overige verkeer negatief uitpakt.

Waar is het ruimtelijke onderzoek voor de autoverbinding op gebaseerd?

Er zijn talloze varianten en opties voor de nieuwe verbinding denkbaar, te meer, daar OV en autoverkeer afzonderlijke routes volgen. Om enigszins richting te geven voor de verkenning zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Er zijn drie varianten, waarvan verwacht wordt dat zijn verkeerskundig voldoen aan de uitgangspunten, en ook ruimtelijk inpasbaar zijn. Het ruimtelijk onderzoek van Bureau LOLA had als doel kansen in beeld te brengen, bijvoorbeeld meer ruimte voor de fiets op de Korreweg of de noordzijde van de Oosterhamrikkade als “ stedelijke laan” . LOLA heeft concrete suggesties voor openbaar groen, wandel- en fietsroutes en verblijfsplekken aangereikt. Het heeft het inzicht opgeleverd dat een inpassing van een auto- en busverbinding gepaard kan gaan met het aantrekkelijker maken van het woon- en leefklimaat in de aangrenzende wijken.

Hoe kan een nieuwe autoverbinding de ‘barrière’ tussen de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk oplossen?

Oorspronkelijk diende het Oosterhamrikkanaal de industrie en bedrijvigheid. Het kanaal heeft al lang niet meer de functie als aan- en afvoer voor bedrijven. Het gebied verkleurt nu in een snel tempo naar een gemengd woongebied. De kades en oevers zijn nu nagenoeg onbereikbaar. Groene oevers, stedelijke kades, verblijfsplekken aan het water, recreatie, sport en ecologie kunnen het wonen op- en aan het water verbeteren.

Aan de Oosterhamrikkade zuidzijde ontstaan op termijn nieuwe verbindingen met de Oosterparkwijk. We voorzien ‘doorsteken’ tussen de Vinkenstraat en de Oosterhamrikkade zz. Daarbij wordt de groene oever aan de Oosterhamrikkade zz. opnieuw ingericht om de oever én het water toegankelijker te maken voor de wijk.

We onderzoeken de mogelijkheden voor extra bruggetjes voor langzaam verkeer, zodat voor de fiets en voetganger nieuwe routes ontstaan. 

In de oost-west richting beperkt de opgave zich zeker niet alleen tot het maken van een autoverbinding. Het gaat ook om het aansluiten van de Oosterhamrikzone met de rest van de stad voor fietsers, voetgangers en hoogwaardig openbaar vervoer. Dat betekent dat de zone veel meer onderdeel gaat worden van de stad en daardoor veel minder een doodlopend eind gaat worden, maar onderdeel van het netwerk van de stad. Ook in dat opzicht wordt de 'achterkant' van de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk nu een 'voorkant'.

Bovenstaande neemt niet weg dat goed onderzocht moet worden hoe de auto- en busverbinding zo goed mogelijk ingericht kunnen worden in de huidige omgeving.

Kan de snelheid op de nieuwe autoverbinding teruggebracht worden naar 30 km/h?

Nee, de nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone heeft een functie als stadsdeelontsluiting. Dat betekent dat de weg voldoende verkeer moet kunnen verwerken dat komt uit de aangrenzende woonwijken, het UMCG en de binnenstad.  In de wegencategorisering is het een 'gebiedsontsluitingsweg', om de auto's vlot te laten rijden is een snelheidsregime nodig van 50 km/uur.

Uiteraard spelen ruimtelijke inpassing, verkeersveiligheid en leefbaarheid een zeer belangrijke rol in de uitwerking van de voorliggende varianten.

Hoe kom je vanuit de wijken op de nieuwe autoverbinding?

We maken een verkeersplan, waarin duidelijk waar en hoeveel auto’s in de toekomst in het gebied kunnen rijden. Om de wijken goed bereikbaar en leefbaar te houden verwachten wij dat maatregelen nodig zijn, zoals aanpassen van de verkeerslichten, inrijverboden en kleine infrastructurele aanpassingen.  Aanvullend modelonderzoek is daarvoor noodzakelijk. Dit wordt verder uitgewerkt in het vervolg.

Is een wandelpad langs het Van Starkenborghkanaal mogelijk?

Wij onderzoeken de mogelijkheden van wandelpaden om de oevers langs het Van Starkenborghkanaal.

Waar kan de (verkeers)drukte op de nieuwe autoverbinding mee vergeleken worden?

Het drukste gedeelte is bij de busbaanbrug, waar de intensiteit vergelijkbaar is met de Bedumerweg. In het gedeelte tussen de Oliemuldersbrug en de Zaagmuldersbrug is de intensiteit vergelijkbaar met de Hereweg en het Hoendiep. In het gedeelte vanaf de Zaagmuldersbrug richting de binnenstad is het vergelijkbaar met de Paterswoldseweg.

Wat verandert er aan de Korreweg als een autoverbinding door de Oosterhamrikzone wordt aangelegd?

De Korreweg wordt opnieuw ingericht om de fietser meer ruimte en comfort te bieden. Dat betekent dat de auto straks 'te gast' is - maar het blijft natuurlijk mogelijk om met de auto de Korreweg op te rijden. De functie van de Korreweg gaat veranderen als een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone is aangelegd. Doorgaand verkeer zal dan de nieuwe autoverbinding gebruiken, en niet meer - zoals nu voor een deel het geval is - de Korreweg. 

Is het denkbaar dat de voortuinen aan de Vinkenstraat nodig zijn voor de nieuwe inrichting bij de variant Splitsing?

Ja, dat is denkbaar. Dit is onderdeel van het onderzoek bij de uitwerking van de varianten Circuit en Splitsing.

Kan de ventweg aan de Oosterhamrikkade NZ behouden blijven als buffer tussen verkeer en de woningen?

De ventweg komt te vervallen bij een nieuwe autoroute, in ieder geval bij de variant Bundeling. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende afstand moet zijn tussen de woningen en de nieuwe autoverbinding.  Hoe groot die buffer minimaal moet zijn onderzoeken we samen met de bewoners. Wij gaan minimaal uit van een trottoir, fietspad en groen/parkeerstrook tussen woning en rijbanen. Dit is nadrukkelijk onderwerp van studie en overleg met bewoners.

Wat betekenen de projecten voor het parkeren in de wijken?

Vanwege de hoge parkeerdruk in het gebied is het parkeren een belangrijk vraagstuk. ​We beoordelen de varianten in de mate waarin het verlies aan parkeerplaatsen kan worden voorkomen. Voorzien in parkeerbehoefte is het uitgangspunt voor de uitwerking. Daarbij zullen de mogelijkheden/onmogelijkheden, kansen en consequenties van parkeren in relatie tot de inpassing van de alternatieven in beeld gebracht worden. Bij verlies van parkeerplaatsen zijn nieuwe parkeermogelijkheden elders het uitgangspunt voor de uitwerking. Bij de tariefstelling voor het parkeren op straat gelden uiteraard straattarieven. Als er vraag is naar een hogere kwaliteit (parkeergebouw/-garage) heeft dat gevolgen voor de tarieven.

Hoe voorkomt de gemeente dat het Oosterhamriktracé een racebaan wordt?

Het is de bedoeling dat de nieuwe autoverbinding een aanzuigende werking heeft en een belangrijke verkeersader wordt van en naar de oostelijke binnenstad. In alle drie de varianten wordt de Oosterhamrikkade ingericht met een maximale snelheid van 50 km/u. De inrichting van de weg en de omgeving moet ervoor zorgen dat deze maximumsnelheid wordt aangehouden. We kunnen asociaal verkeersgedrag ontmoedigen, maar we kunnen niet voorkomen dat automobilisten regels aan hun laars lappen. 

Hoe wordt rekening gehouden met parkeren?

We zorgen ervoor dat u te allen tijde uw parkeerplaats achter de woning kunt bereiken. Daarnaast moeten de woningen ook per fiets bereikbaar blijven. 

Voor de Professorenbuurt Oost is onlangs besloten over te gaan op vergunning parkeren. Dat moet 'vreemd parkeren' in de wijk tegengaan. Een vergunning is aan te vragen door mensen die woonachtig zijn in dat gebied en een auto in bezit hebben. 

Milieu-effecten, ecologie en water

Heeft de gemeente plannen om het Oosterhamrikkanaal te gebruiken als riool overstort?

Nee, het riool in de professorenbuurt wordt vervangen. Er komt dan een gescheiden rioolstelsel, één voor afvalwater en één voor regenwater en afvoer van grondwater. Het is de bedoeling dat het regenwaterriool gaat lozen op het Oosterhamrikkanaal.

Wat zijn de mogelijkheden om translatiegolven in het Oosterhamrikkanaal tegen te gaan als gevolg van beroepsvaart op het Van Starkenborghkanaal?

Uitgangspunt is dat het Oosterhamrikkanaal toegankelijk blijft voor schepen om in- en uit te varen. Ook vanwege periodiek onderhoud van schepen op een werf.

De noordoever van het Oosterhamrikkanaal heeft een lange stalen damwand, wat zijn de mogelijkheden om dit ‘groener’ te maken?

Dit moet verder worden uitgewerkt. Bureau Lola doet hiervoor al wel suggesties in het ruimtelijk onderzoek

Wat zijn de mogelijkheden om bestaand groen zoals de Hamburgervijver beter te benutten?

Het betrekken en beter benutten van de plantsoenen, vijvers en groenstroken heeft toegevoegde waarde voor het woon- en leefomgeving. Elementen als bankjes, een wandelpaden, speeltoestellen, hengelsteigers  (etc.) nodigen mensen uit te ‘verblijven’ en stimuleren in die zin de belevingswaarde van de buurt. Voorstellen/ideeën hiervoor zien we graag tegemoet!

Welke maatregelen worden genomen om fijnstof tegen te gaan?

De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Om de gezondheid te beschermen, hebben Europa en Nederland normen voor de luchtkwaliteit opgesteld. Deze luchtkwaliteitsnormen zijn gericht op verschillende stoffen, waaronder stikstofdioxide en fijn stof. Als door bouw of de aanleg van nieuwe infra-structuurprojecten één van de normen voor luchtkwaliteit wordt overschreden, mag het project niet worden uitgevoerd zonder dat daar maatregelen voor verbetering tegenover staan.

Het beleid in Nederland is erop gericht de luchtkwaliteit te verbeteren en de normen te gaan halen. Voor dat beleid moet worden vastgesteld hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is, nu en in de toekomst. Hoe goed de luchtkwaliteit is, kan zowel worden gemeten als berekend. Het effect op de luchtkwaliteit van extra autoverkeer in de Oosterhamrikzone wordt berekend en betrokken in weging van de varianten. 

Met de huidige kennis en inzichten verwachten wij dat er geen maatregelen nodig zijn. In de huidige situatie voldoet de luchtkwaliteit in de Oosterhamrikzone ruimschoots aan de wettelijke normen. Doordat het wagenpark in Nederland (en Europa) steeds schoner wordt en ook andere (inter)nationale maatregelen worden getroffen, verwacht het RIVM dat de luchtkwaliteit in Nederland (en dus ook in Groningen) de komende 5-10 jaar geleidelijk (iets) zal verbeteren. De invloed van een drukke weg op de concentraties van PM10 is zeer beperkt.

Wat onderneemt de gemeente om geluidshinder te beperken?

Geluid is een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de varianten. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid. Een belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging in het kader van het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet biedt geluidgevoelige functies (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering.

Voor de varianten worden de effecten van geluid berekend en wordt dit getoetst dit aan wet- en regelgeving. Indien er aanleiding toe is, nemen we maatregelen. 

In uw buurt

Berlagehof : kan de Antillenstraat op de Korreweg voor autoverkeer?

De bereikbaarheid van Berlagehof heeft onze aandacht. In de afgelopen periode zijn er namelijk nieuwe woningen gebouwd. Bij de plannen voor de woningbouw destijds zijn we uitgegaan van het openstellen van de 'knip' Antillenstraat voor het autoverkeer. De tijdelijke afsluiting was nodig om te voorkomen dat doorgaand (vracht)verkeer deze route zou nemen.

In het project Aanpak Oosterhamrikzone onderzoeken we een autoverbinding in de Oosterhamrikzone. Hiermee ontstaat een snelle verbinding vanaf de Antillenstraat naar de Oostelijke ringweg. Ook het fietsvriendelijk maken van de Korreweg heeft invloed op de aansluiting van de Antillenstraat. Het openstellen van de Antillenstraat voor autoverkeer wordt meegenomen in het Verkeersplan Oosterhamrikzone en opnieuw beoordeeld op haar merites.

Worden de woningen aan de Vinkenstraat Noord (woningen van Nijestee) gesloopt?

De toekomst van de Vinkenstraat is al jaren onderwerp van gesprek. In het bestemmingsplan Waterrand van februari 2010 is een aantal belangrijke uitgangspunten voor de Vinkenstraat vastgesteld. Destijds concludeerde de gemeente (al) dat de woningen aan de noordzijde van de Vinkenstraat niet meer aan de eisen van de tijd voldeden. Ook gaat het bestemmingsplan uit van een verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer door de Vinkenstraat. De rooilijn (bouwgrens) is hiervoor in het bestemmingsplan teruggelegd (richting het Oosterhamrikkanaal). De bedoeling is dat er smallere bouwblokken komen met straatjes die de Oosterhamrikkade noordzijde en de Vinkenstraat verbinden. Op die manier krijgt het Oosterhamrikkanaal een belangrijke plek in de wijk: wonen in de nabijheid van water. De conclusie destijds was dat sloop van de woningen nodig was: vanwege de tram, de kwaliteit van de omgeving en de staat van de bebouwing.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, en onderzoekt de gemeente opnieuw (of: nog steeds) betere verbindingen in dit gebied. Op dit moment drie varianten voor een auto-, fiets- en busverbinding in de Oosterhamrikzone. In twee van deze varianten speelt de Vinkenstraat een rol. In de ene variant komt er een busbaan door de Vinkenstraat, in de andere een weg voor eenrichtingsverkeer voor auto’s. Beide varianten zijn in te passen in de Vinkenstraat in de huidige vorm, hoewel een deel van de voortuin nodig is voor het opschuiven van de stoep. Het is denkbaar dat bij verdere uitwerking van de plannen naar voren komt dat meer ruimte nodig is dan op dit moment voorzien. Het bestemmingsplan Waterrand van februari 2010 voorziet hier in. Welke gevolgen de uitwerking van de varianten precies heeft voor de tuinen en woningen brengen we de komende periode in kaart. Uiteraard in nauwe samenspraak met bewoners en Nijestee.

Nijestee heeft de huurders van hun woningen in de Vinkenstraat per brief laten weten dat het onderzoek van de gemeente naar een nieuwe auto-, fiets-, en busverbinding in de Oosterhamrikzone voor hen aanleiding is om serieus over de toekomst van de Vinkenstraat na te denken. Daarbij wachten ze het besluit van de gemeente over de voorkeursvariant af voordat ze over de gevolgen met de bewoners in gesprek gaan.

Wat gebeurt er met de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal?

Het uitgangspunt is dat wonen op het water blijft. Voor een aantal woonschepen geldt dat het Oosterhamriktracé gevolgen heeft voor de locatie waarop de schepen liggen. Zo ligt er bijvoorbeeld een woonschip op de locatie waar in de plannen een oeververbinding tussen de noord- en zuidzijde van de Oosterhamrikkade komt. In dat geval is het aannemelijk dat zij moeten verhuizen. In eerste instantie bekijken we of dat kan in het Oosterhamrikkanaal. Zo niet, dan zoeken we in goed overleg met de bewoner een alternatieve oplossing. 

Voor wat betreft de bergingen bij de woonschepen, staat in het bestemmingsplan opgenomen dat een woonschip gebruik mag maken van de openbare ruimte waarvan het oppervlak overeenkomt met 1/3 van de schiplengte. Dit mogen woonschipbewoners inrichten als tuin, waarbij zij ook een berging of een schuur mogen plaatsen (binnen bepaalde afmetingen). We staan open voor alternatieven die ook voldoen aan de gestelde kwaliteiten. 

Meedenken en meedoen

Waar kan ik als bewoner of ondernemer nog aan meedoen of een mening over vormen?

Met het raadsbesluit in juni 2016 zijn de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van de verschillende onderdelen, zoals de auto-, bus- en fietsverbinding, vastgelegd. Dat gaat over uitgangspunten voor de verdere uitwerking (wat nemen we als gegeven), over randvoorwaarden (waar moet het resultaat aan voldoen) en over ambities (wat streven we na). Ook zijn afspraken gemaakt met de direct betrokken bewonersorganisaties over de basis voor betrokkenheid van en samenwerking met de omgeving. U vind de uitgangspunten hier.

Houd de website of onze Twitter-account in de gaten voor informatie over bijeenkomsten, of meldt u zich aan voor de nieuwsbrief.

Welke onderdelen van de voorstellen tijdens buurtoverleggen zijn meegenomen?

De bewonersorganisaties uit Oosterhamrikzone hebben zelf een variant aangedragen. Deze omvat de volgende ingrediënten:

1. Fietsverbinding tussen Kardinge en binnenstad via de busbaanbrug;
2. P+R Kardinge aanpassen om de fiets eenvoudig en veilig te stallen;
3. Toekomst: extra P+R-terrein op de Simmerenlocatie;
4. Medegebruik busbaan door bestemmingsvrachtverkeer;
5. Door de VBNO is de optie voor een kabelbaanverbinding tussen het Ebbingekwartier en Kardinge langs het Oosterhamrikkanaal opgevoerd.

In de notitie 'Inpassing autoverbinding in de Oosterhamrikzone” wordt ingegaan op deze vijf maatregelen. Op basis van onderzoek, is geconcludeerd dat de suggesties onvoldoende een oplossing bieden voor het stedelijke bereikbaarheidsvraagstuk. Dat neemt niet weg dat alternatieven voor de auto nodig blijven. We blijven daarom doorgaan met ons beleid voor het stimuleren van P+R-terreinen, openbaar vervoer, auto-delen en andere innovatieve ideeën om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. Het voorkomen van sluipverkeer is één van de uitgangspunten.