‘Verder gaan met de variant Splitsing’

27-11-2018

3 reacties
‘Verder gaan met de variant Splitsing’

Sinds de gemeenteraad in de zomer koos voor de variant Splitsing, is het vrij stil rond het project Aanpak Oosterhamrikzone. Jeroen Engels (gemeente Groningen) legt uit wat er nu achter de schermen gebeurt.

Wat heeft de gemeenteraad precies besloten?

“De gemeenteraad heeft besloten dat het plan voor de Oosterhamrikzone verder moet worden uitgewerkt, met als variant Splitsing. Maar de gemeenteraad wil bij de volgende stap ook een afweging kunnen maken tussen andere haalbare oplossingen. Daarom moet ook onderzocht worden of het bereikbaarheidsprobleem van dit deel van de stad kan worden opgelost met andere vervoersvormen dan de auto. Verder onderzoekt de gemeente het effect van een verkeersplan voor de hele stad. In dat plan wordt de stad opgedeeld in sectoren, net als de binnenstad. Het achterliggende idee is dat er dan dat er minder doorgaand verkeer door de stad rijdt, en de ringweg meer gebruikt wordt. Deze aanvullende onderzoeken liggen niet op ons bordje. Wij richten ons op het uitwerken van de variant Splitsing.”

Wat hield die variant ook al weer in?

“Variant Splitsing gaat uit van een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen rijden in deze variant via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat.”

Wat verstaan jullie onder het verder uitwerken hiervan? Er ligt nu toch een plan?

“We hebben deze variant in grote lijnen uitgedacht en bekeken of dit haalbaar en wenselijk is. Nu moeten we het ontwerp ‘afmaken’. Of beter gezegd: we maken een lange lijst van eisen waaraan het uiteindelijke ontwerp moet voldoen. Voor een groot deel zijn dat technische eisen, zoals de precieze maatvoering en eisen op het gebied van veiligheid en voor de eventuele bouwfase. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de bereikbaarheid. Zo vinden wij, samen met de provincie, dat de reistijd van de bus niet langer mag worden. Die lijst van eisen gaan we toetsen en uitbreiden door in gesprek te gaan met omwonenden, maar ook met bijvoorbeeld ondernemers, de gemeente en het UMCG.”

Wanneer gaan jullie in gesprek met omwonenden?

“Begin 2019 gaan we stapsgewijs met de buurt in gesprek. Dat zal vaak per straat of buurt gaan, bijvoorbeeld in de vorm van tekensessies en workshops. We zullen hierbij steeds heel duidelijk van tevoren vertellen waarop nog invloed mogelijk is, bijvoorbeeld op parkeerplekken en groen. Zo voorkomen we dat we verkeerde verwachtingen wekken.”

Want het plan gaat sowieso door?

“Zo ver is het nog niet. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarover. Wij hebben de opdracht om een zo goed mogelijk ontwerp te maken. Dus in de gesprekken die wij voeren, gaat het niet meer over de vraag of het plan wel of niet nodig is. Wij richten ons op een zo goed mogelijk plan, waarin we alle belangen mee laten wegen.”

Gaan jullie ook weer in gesprek met Bewonersorganisatie Oosterparkwijk?

“Ja, na raadpleging van de achterban heeft het BO besloten toch weer met ons in gesprek te gaan. Daar zijn we uiteraard blij mee. Ze hadden het vertrouwen in de gemeente opgezegd omdat ze het gevoel hadden dat we te weinig met hun inbreng deden. Daar hebben we de afgelopen periode samen goed over gesproken. Waar het kan, hebben we suggesties en eisen van de BO overgenomen. We gaan bijvoorbeeld één jaar na voltooiing het verkeerslawaai meten. Maar omdat we nog in gesprek gaan met de straten en buurten over het exacte ontwerp, willen we nu nog niet alles in cijfers vastleggen, zoals het aantal parkeerplaatsen of de afstand tussen oversteekplaatsen. Wellicht denkt de buurt er anders over dan wij nu aannemen. We delen zeker de zorg over parkeerdruk en verkeersveiligheid.”

Wat gaat er nu gebeuren met de Korreweg?

“De gemeenteraad heeft gekozen voor de variant waarbij de Korreweg een fietsstraat wordt waarin auto’s, bussen en fietsers de weg delen. De maximumsnelheid wordt 30 km/uur. De gemeenteraad wil dat hierbij goed wordt gekeken naar de veiligheid. De zorgen die de gemeenteraad heeft, kan ik me goed voorstellen. Een fietsstraat is vrij nieuw voor de stad. Wel zijn er elders in het land al veel ervaringen mee opgedaan. Daarom gaan we een ‘expertmeeting’ houden, waarin mensen die er al ervaring mee hebben, samen naar het plan kijken.”

En de Gerrit Krolbrug?

“De planning is dat in 2021 de nieuwe Gerrit Krolbrug in gebruik wordt genomen. De brug wordt iets hoger zodat de pleziervaart eronder door kan zonder dat de brug open hoeft. Voor de grote schepen van de beroepsvaart moet de brug nog wel open. Als er een nieuwe autoverbinding over de Oosterhamrikkade komt, verwachten we minder autoverkeer over de Gerrit Krolbrug. Op de nieuwe Gerrit Krolbrug worden de auto’s ondergeschikt aan de fietsers. Als onderdeel van Aanpak Oosterhamrikzone onderzoeken we ook een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal als vervanging van de busbaanbrug en de Paddepoelsterbrug.” 

Hoe gaat het verder met de woonschepen?

“Van de gemeenteraad hebben we de opdracht gekregen de kade van de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal opnieuw in te richten. Op korte termijn gaan we met de bewoners van de woonschepen in gesprek over hun eigen toekomstplannen. Sommige boten moeten worden verplaatst binnen het kanaalvak. We hebben al een aantal eigenaren/bewoners gesproken, maar we willen van iedereen zijn of haar wensen en ideeën horen.”

Wat is nu de planning voor het hele project?

“In 2019 gaan we met de buurt in gesprek en gaan we het ontwerp tot in detail uitwerken en de aanvullende onderzoeken doen. We verwachten dat halverwege 2020 het ontwerp wordt vrijgegeven voor inspraak. Begin 2021 kan het definitief ontwerp dan worden vastgesteld. Eind 2021 is Rijkswaterstaat klaar met de Gerrit Krolbrug. Nijestee denkt in 2022 de woningen aan de Vinkenstraat te kunnen afbreken. Als de gemeenteraad daartoe besluit, gaat voor de nieuwe busbaan de schop pas de grond in na 2022. De oplevering van het project Aanpak Oosterhamrikzone voorzien we nu voor 2024 tot 2027.”

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Harry

  11:38 1 dec 2018

  Ongelijkheid ....

  Het is goed dat de gemeenteraad ook alternatieven wil zien om een afweging te kunnen maken. De hele aanpak Oosterhamrikzone draaide vanaf het begin tot nu toe om de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s. Veel betere en goedkopere oplossingen om de medewerkers en bezoekers van het umcg op locatie te krijgen zijn structureel naar de ondergrondse containers gedragen. De ontsluitingsweg is nog steeds een “hebbedingetje” voor enkele bestuurders. Tijdens de promotiedagen is een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg in geuren, kleuren en prachtige modellen verkocht aan het bedrijfsleven. Is er ook aandacht geweest voor de veel grotere schaduwkant? De uitspraak van de gemeente Groningen “Daarom moet ook onderzocht worden of het bereikbaarheidsprobleem van dit deel van de stad kan worden opgelost met andere vervoersvormen dan de auto.” biedt zicht op betere oplossingen dan een nieuwe ontsluitingsweg. De aandacht in dit artikel gaat direct weer naar de uitwerking van de variant splitsing waarvan de gemeentelijke dienst aangeeft dat er slechts beperkte invloed mogelijk is voor wijkbewoners. (Dit is overigens niet nieuw, behalve dan dat de gemeente dit in de laatste fase van dit project durft te benoemen.) De wijkbewoners zijn in de ogen van de gemeente geen gelijkwaardige partner als het gaat om dit project. Argumenten en de eisen van de gemeente dienst wegen altijd zwaarder als deze door dezelfde dienst worden gewogen. Daarnaast vrees ik dat de andere onderzoeken niet de financiële middelen en (dit is al duidelijk geworden) niet de tijd krijgen om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen. De gemeente heeft kosten nog moeite en vele jaren geïnvesteerd om op de huidige variant splitsing te sturen. Het wordt in dit artikel niet duidelijk wie dit onderzoek gaat doen. Is dit een onafhankelijke partij of is dit een partij die met twee benen in beton gegoten langs de mogelijke ontsluitingweg vrolijk staat te wuiven. Mijn vraag is of er wel gelijke kansen worden gecreëerd voor ander onderzoek?

  1. Jeroen (projectmanager)

   16:54 4 dec 2018

   Dag Harry, dank voor jouw reactie. Wij respecteren jouw standpunt en - helaas sombere - visie over hoe wij te werk gaan. Voor kritische geluiden en anders luidende meningen moet er ruimte zijn. Daarom vertellen we wat we doen en nodigen we een ieder uit om te reageren: op de site, in het informatiecentrum en in al onze uitingen.

   Als meningen onderbouwd zijn, kunnen we daarover ook in discussie. Zonder onderbouwing loop je het risico langs elkaar heen te praten. En volgens mij belichten we niet alleen de noodzaak, maar laten we de gevolgen niet onbesproken. De inpassing van een autoverbinding in de bestaande stad heeft onmiskenbaar grote consequenties.

   Deze website (en de dingen die wij vanuit het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone doen) gaat inderdaad nadrukkelijk over de aanleg van de auto- en busverbinding volgens de variant Splitsing. Dat is de opdracht van de gemeenteraad. Met moties en amendementen zijn nieuwe opdrachten aan het college van B&W gegeven, onder andere over een onderzoek naar een verkeerscirculatieplan en duurzame ontwikkelingen en alternatieven. Dat gaat breder dan alleen de Oosterhamrikzone en vindt daarom buiten ons projectteam plaats. Het nieuwe college zal naar verwachting begin 2019 de raad en omgeving informeren over die aanpak.

   1. Harry

    21:30 15 dec 2018

    Dag Jeroen,

    Naar mate ik meer rapporten ben gaan lezen over de aanpak Oosterhamrikzone, is mijn houding van positief kritisch naar negatief kritisch verschoven betreffende de noodzaak om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Dat neemt niet weg dat ik het waardeer dat wijkbewoners de gelegenheid wordt geboden om kritisch te mogen zijn. En ik wil ik niets af doen aan het begrip dat door jullie steeds wordt getoond over de vele negatieve gevolgen die een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg met zich mee gaat brengen.

    Waardoor mijn houding omgeslagen? De gebruikte verkeerscijfers van het principebesluit dat in 2016 is genomen, week in hoge mate af van de verkeerscijfers die werden gebruikt bij de ringweg Zuid in dezelfde periode en de verkeerscijfers die door de gemeente in november 2017 zijn gepubliceerd. 138% hoger in 2016! Zou de gemeenteraad op de gepresenteerde in 2017 ook een principebesluit hebben genomen? De wijkbewoners zijn tenminste een jaar lang in de veronderstelling geweest dat er excessief veel verkeer over de Oosterhamrikkade zou worden geleid. Het achterhouden van actuele informatie is op zijn minst te verwoorden als “niet netjes”.

    Ook in 2004 was er al sprake van een autoverbinding over de Oosterhamrikkade samen met de regiotram. De prognose in 2004: in 2010 rijden er 14000 auto’s per etmaal over de Oosterhamrikkade! De prognose (voor 2030) in 2013: 14500 verkeersbewegingen (ruim 7000 motorvoertuigen). En de huidige prognose is dat er in 2030 bij maximale economische groei 10500 (ruim 5000 motorvoertuigen) verkeersbewegingen bij per etmaal gaan plaatsvinden. (Kent de afname van het aantal verkeersbewegingen een verband met de afname van het aantal opnames van het umcg? Maar dat terzijde.) Verschillende onderzoeken rondom een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg met significante onderlinge verschillende. De verwachte hoeveelheid verkeersbewegingen blijken in de loop van de jaren af te nemen. De gemeente (en umcg) blijft aansturen op een extra ontsluitingsweg. Er zijn meer argumenten aan te dragen die de “noodzaak” anders belichten dan dat de gemeente dat doet. Die zijn in dit forum en tijdens de georganiseerde bewonersbijeenkomsten meer dan eens gegeven. De gemeente vindt het belangrijk om nu een ontsluitingsweg te realiseren. Zij wil niet de positieve verandering van de ringweg Zuid afwachten, zij wil niet de positieve verandering van variant 1 (Goudappel, 2013) afwachten. Zij wil nu een extra ontsluitingsweg die onderdeel uitmaakt van een “totaal pakket”.

    Naast de twijfelachtige noodzaak van een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg hebben wijkbewoners en wijkvertegenwoordigers meegedacht over deze noodzaak, de gevolgen hiervan en alternatieven. Pas na het principebesluit in 2016 zijn de wijkbewoners actief betrokken bij de inrichting van het Oosterhamriktracé. Er lag toen echter een duidelijke opdracht voor de projectgroep Oosterhamriktracé: werk drie varianten uit betreffende een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg. Alle tegenargumenten die zijn aangedragen speelden geen rol van belang meer na de gegeven opdracht. Alternatieve oplossingen (met uitzondering het voorstel van de SP en CU) zijn door de gemeente afgewezen. In hoeverre kun je objectief in je beoordeling blijven als de eigen varianten en de aangegeven noodzaak afwijken van hetgeen andere professionals en ervaringsdeskundigen (lees buurtbewoners) vinden? Ik wil niet zeggen dat jullie je werk niet goed doen, maar wel dat er in de afgelopen jaren een “kleuring” is ontstaan. En dat kan invloed hebben op de oordeelsvorming.

    Hoewel je aangeeft dat er ook aandacht is voor de vele negatieve gevolgen, laat de gemeente in haar beeldvorming over de herinrichting van straten heel veel rozengeur en maneschijn zien. Er is door de wijkbewoners meermalen gevraagd om ook realistische beelden te schetsen in de ontwerpen. Dit is tot heden uitgebleven. De gemeente bepaald het beeld dat aan de “buitenwereld” wordt gepresenteerd. Tijdens de promotiedagen (en dat vermoed ik) is er geen woord gesproken over de negatieve impact van deze, niet innovatieve, verwachte nieuwe ontsluitingsweg. Dit doet geen recht aan de tienduizenden bewoners van woonboten, de Korreweg- en de Oosterparkwijk die van de gemeente niet de middelen krijgen om het andere beeld te laten zien. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente deze grote groep stadsbewoners “even” niet vertegenwoordigt als dat niet uitkomt. Ik hoop dat de gemeente naast de kind- en oma vriendelijk sfeerimpressies ook de “economische groei” impressie van de spits wil ophangen en met even veel enthousiasme de kant van de wijkbewoners kiest. Ik ben wel nieuwsgierig hoe de Oosterhamrikkade (volgens de gemeente) bij verschillende stoplichten in de spitsuren eruit gaat zien, de kruising Heymanslaan-Korreweg of Zaagmuldersweg-Vinkenstraat-Wielewaalplein.

    Helaas heb ik een sombere visie gekregen over de manier waarop de gemeente te werk is gegaan en nog steeds gaat. Ik troost mij met de gedachte dat ik niet de enige ben met deze sombere kijk.

    Ik weet dat jullie (na het principebesluit) de opdracht hebben gekregen om het verkeer over de Oosterhamrikkade naar het oostelijke deel van het stadscentrum te leiden. Ik denk dat jullie, binnen dit gegeven kader, het echt proberen om alle negatieve gevolgen te minimaliserende. En ik denk dat jullie je er ook van bewust zijn dat de leefbaarheid, veiligheid en het woongenot voor alle wijk- en woonbootbewoners minder gaat worden.

    Nogmaals dank dat ik mijn kritische kijk op het proces en alle ontwikkeling mag geven.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt