Verbinding Oosterhamrikzone wordt uitgewerkt met variant ‘Splitsing’

25-05-2018

20 reacties
 • Nieuws
Verbinding Oosterhamrikzone wordt uitgewerkt met variant ‘Splitsing’

Het college van burgemeester & wethouders kiest na de inspraakperiode definitief voor de variant Splitsing. Afhankelijk van de verdere uitwerking en financiering komt er een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De andere twee varianten – Bundeling en Circuit – vallen af. Ook de bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden krijgen een nieuwe route: zij gaan in de variant dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en via de huidige busbaanbrug naar Kardinge. Op 20 februari nam het college een ontwerpbesluit over deze plannen. Het ontwerpbesluit lag vervolgens zes weken ter inzage. De inspraakreacties (43 stuks) hebben niet geleid tot een keuze voor een van de andere varianten. De gemeenteraad neemt in juni een besluit.

Het college kiest tegelijkertijd voor een fietsvriendelijk ingerichte Korreweg, waar auto’s, bussen en fietsers de rijbaan delen. Dat kan omdat het autoverkeer op de Korreweg flink afneemt zodra de nieuwe auto- en busverbinding naar de oostelijke ringweg is aangelegd. Daarnaast kiest het college voor de uitvoering van verkeersmaatregelen in de Oosterhamrikzone op basis van een verkeersplan. En tot slot besloot het college over de plek van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze nieuwe brug voor auto’s, bussen en fietsen komt in het verlengde van de Vinkenstraat en is op termijn nodig voor de hogere schepen die via het Van Starkenborghkanaal gaan varen.

Aanvullende plannen

Op basis van de inspraakreacties en op aangeven van de bewonersorganisaties wordt in de vervolgfase van het project een aantal extra onderzoeken uitgevoerd en aanvullende plannen opgesteld. Zo komt er een second opinion op het gebied van lucht en geluid, een plan voor het opvangen van het verlies aan parkeerplaatsen in de Oosterparkwijk en de Professorenbuurt, inrichtingsplannen met maatregelen voor een veilige woon- en leefomgeving, een groenplan en komt er een ontwerp voor de fietsroute langs de huidige busbaanbrug. Pas al alle plannen gereed zijn wordt overgegaan tot uitvoering van het project.

Inspraakrapport

De 43 inspraakreacties  zijn door het college in een inspraakrapport beantwoord. Dit rapport is te vinden op www.aanpakoosterhamrikzone.nl

Verdere uitwerking met bewoners

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college voor de aanpak van de Oosterhamrikzone, wordt het ontwerp voor de auto- en busverbinding en voor de fietsstraat Korreweg verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dat gebeurt in samenspraak met de omgeving. Na de zomer van 2018 start een aantal werkgroepen. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden. Het Definitief Ontwerp is naar verwachting in 2020 klaar. Ondertussen start de voorbereiding voor een nieuwe inrichting van de Oosterhamrikkade zuidzijde.   

Extra avondopeningen informatiecentrum

Het informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone (Oosterhamrikkade zuidzijde 119) is iedere woensdag geopend van 9:00 – 17:00 uur. Het informatiecentrum is extra geopend op woensdagavond 30 mei en op donderdagavond 31 mei (beide avonden: 19:30 – 21:00 uur)

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Jan Landman

  12:30 4 jun 2018

  Omdat er intussen meerdere rolstoelers zijn gaan wonen in de Korrewegbuurt(bv Courtine) en veel gebruik maken van de totale omgeving zou het goed zijn om goed na te denken over het vereffenen van het wegdek.

  1. Elise (communicatieadviseur)

   15:06 4 jun 2018

   Dag Jan, bedankt voor de suggestie! Ik heb uw opmerking doorgezet naar de collega die zich bezighoudt met de verdere uitwerking van het ontwerp.

 2. Frederik Willems

  11:24 2 jun 2018

  Hallo, mijn vraag is de volgende.. Gaat het sociaal plan voor alle bewoners aan Vinkenstraat noordzijde in op 1 september 2020? En zo ja.. Hoe krijgen de mensen met een tuin een gelijkwaardige woning terug als het er zoveel zijn? Het aanbod op woningnet is qua huizen met tuin zeer beperkt. Ik zie uw antwoord graag tegemoet. Mvg

  1. Niels (communicatiemanager)

   09:46 4 jun 2018

   Dag Frederik,
   Voor vragen over de sloop van de woningen in de Vinkenstraat en alles wat daar mee samenhangt (zoals het sociaal plan), kunt u terecht bij Nijestee.

 3. Harry

  14:31 1 jun 2018

  Als met maximale economische groeicijfers een uiterst minimale verbetering tot stand wordt gebracht door het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg, klopt het dan dat we met realistische groeicijfers niet eens hoeven na te denken over een nieuwe ontsluitingsweg? Het programma Groningen + (de uitgebreide routeplanner van de gem. Groningen) kan ongetwijfeld aangeven welke effecten dan optreden. Kunnen en willen jullie deze cijfers gaan delen met de wij,bewoners en de gemeenteraad? Om het compleet te maken zijn ook de minimale cijfers van belang. We willen immers met elkaar een goede afweging kunnen maken en voorkomen dat we onnodig €65 miljoen (of nog enkele miljoenen meer) gaan uitgeven.

  1. Niels (communicatiemanager)

   10:47 5 jun 2018

   Beste Harry,
   Jouw conclusie over het rendement van de nieuwe autoverbinding delen wij niet. We zien dat een nieuwe autoverbinding zorgt voor een betere doorstroming in het hele gebied, dat het verkeer zich bundelt op de hoofdwegen en de betrouwbaarheid van het wegennet verbetert. Dat blijkt uit eerder onderzoek uit 2013 en 2016 en zien we bevestigd in het onderzoek dat we het afgelopen jaar hebben laten uitvoeren. De komende decennia komen er in de (compacte) stad ongeveer 20.000 nieuwe woningen bij. Een nieuwe auto- en busverbinding is ook nodig om die groei op te kunnen vangen. Daardoor is het ook mogelijk een andere ambitie te realiseren: de fietsvriendelijke Korreweg. Op stedelijk niveau zien wij dan ook de noodzaak en voordelen van deze ingreep. Dat neemt niet weg dat de impact op de woonomgeving van de direct omwonenden zeer groot is. Uit het onderzoeks- en ontwerptraject van de adviesbureaus blijkt dat de voorkeursvariant de bereikbaarheidsdoelen behaalt, technisch maakbaar is en dat alle ontwerpen voldoen aan de harde uitgangspunten die door de raad zijn gesteld.

   Je geeft aan dat de maximale economische groeicijfers niet realistisch zijn. Toch zijn die maximale economische groeicijfers het uitgangspunt. Die cijfers zijn belangrijk omdat we daar ook onze onderzoeken, bijvoorbeeld op gebied van lucht en geluid, op baseren. Daarmee beschermt de overheid bijvoorbeeld de omwonenden omdat we maatregelen (stil asfalt, geluidschermen) nemen die passen bij dit scenario.

   1. Harry

    20:28 5 jun 2018

    Beste Niels,
    Kijkend naar het rapport van Goudappel heeft een nieuwe ontsluitingsweg geen/nauwelijks invloed op de noordelijke ontsluitingsweg de Bedumerstraat. Een extra ontsluitingsweg gaat dus vooral gebruikt worden door het verkeer dat van richting Hoogezand gaat komen of vanaf de zuidelijke ringweg. De laatste zal niet aantrekkelijk zijn omdat de reistijd naarde Oosterhamrikkade gelijk of meer is dan een route of de Europaweg. En zeker niet als de vernieuwde ringweg Zuid de doorstroom op Europaweg-Ringweg sterk gaat verbeteren. De Aanpak Ringweg Zuid schrijft dat het verkeer op de Oostelijk wegen Sontweg en Damsterdiep gaat afnemen doordat de route over de Europaweg veel aantrekkelijke wordt. Wat maakt een ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade aantrekkelijk voor deze autorijders? Zijn dat de extra knelpunten, de extra stoplichten of is dat de mooie”groene” route? Is dat om bewoners te pesten of omdat de gemeente en het umcg dit graag willen? Of om niet meer te laat op het werk of een afspraak te komen? In het onderzoek van Goudappel wordt geen onderscheid gemaakt tussen reis- en verliestijden op de Sontweg, Damsterdiep en Oosterhamrikkade. Waardoor het niet mogelijk is de onderlinge verschillen te beoordelen. Waarom is dat?

    Uit de bevindingen van de adviesbureau’s blijkt dat een ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade tegen de grenzen aanloopt van wat mogelijk is. En dit heeft een enorme impact op de direct omwonenden, maar ook zeker de achterliggende buurten. Als je al met geluidswerende schermpjes moet gaan werken van 80 cm hoog en liever geen ramen en deuren openen aan de straatzijde dan zegt dat wat. Ik geef aan dat de onderzoeken op maximale economische groeicijfers zijn gebaseerd en natuurlijk is het fijn dat die de grenzen van het toelaatbare zichtbaar maken. Maar we weten ook dat maximale economische groei meestal niet wordt behaald. Daarom zijn ook realistische en minimale groeicijfers van belang. Bij realistische economische groeicijfers gaat automatisch ook de verkeersddoorstroming verbeteren en blijkt een extra ontsluitingsweg een onzinnige uitgave.

    Het robuuste wegennet bestaat nu ook al. Indien noodzakelijk kan de busbaan worden ingezet voor autoverkeer.

    Wegen de discutabele argumenten van de gemeente op tegen de vele nadelen.

    Dank voor jouw reactie.

    1. Niels (communicatiemanager)

     11:26 7 jun 2018

     Hoi Harry, we hebben een totaalplan gemaakt voor de Oosterhamrikzone. Dit bestaat naast een autoverbinding onder andere ook uit een fietsvriendelijke Korreweg. De autoverbinding zorgt voor minder verkeer op de Bedumerweg. Tegelijkertijd zorgt een fietsvriendelijke Korreweg weer voor meer verkeer op de Bedumerweg. Per saldo blijft de verkeersintensiteit op die weg ongeveer gelijk. We kijken overigens niet alleen naar de hoeveelheid auto’s op een weg, maar ook naar de doorstroming. Door het voorgestelde pakket aan verkeersmaatregelen wordt het iets drukker op de Bedumerweg, maar stroomt het verkeer wel beter door. En daardoor verbetert de bereikbaarheid.

     We zien dat de nieuwe autoverbinding een ontbrekende schakel is in het hele netwerk van ringweg met inprikkers. Als de verbinding er is, heeft het verkeer een alternatieve route. Daarmee is er een verschuiving van bestaand verkeer. Onder andere op de Petrus Campersingel ontstaat er dan ruimte. Die ruimte wordt opgevuld met verkeer dat nu door de wijken rijdt.

     Aanpak Ring Zuid voorspelt dat de doorstroom en de aansluiting op de ringweg verbetert, maar ook dat het drukker wordt op de Europaweg. Daarmee loopt het vast op de bekende kruispunten. De nieuwe ontsluitingsweg in de Oosterhamrikzone biedt een alternatieve route voor deze kruispunten.

     De uitnodiging om eens bij ons in het informatiecentrum een kopje koffie te drinken staat nog steeds!

     1. Harry

      17:54 11 jun 2018

      Dag Niels,
      Het is maar de vraag de gemeentelijke wens voor verkeersstromen uit gaat komen. Mijn vorige reactie laat al zien dat het voor automobilisten niet interessant is de Oosterhamrikkade te kiezen om het umcg en de binnenstad te bereiken. Daarnaast ontstaat er door de gemeente gelegitimeerd sluipverkeer en wordt het juist drukker in de omliggende wijken. Veel drukker dan de voorgespiegelde 20% die de gemeente over een veel groter gebied weet te verdelen. Het zou mij niet meer verbazen als de gemeente ook de Hunze en Ulgersmaborg meeneemt in haar berekening?

      Na deze week kom ik graag dat kopje koffie halen.

      1. Niels (communicatiemanager)

       13:27 12 jun 2018

       Dag Harry,

       We doen niet aan wensen, wél aan het gebruik van verkeersmodellen. Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel verkeer gebruik gaat maken van de nieuwe autoverbinding, zijn prognoses voor de verkeersaantallen opgesteld. Hiervoor gebruiken we het verkeersmodel GroningenPlus. De prognoses geven inzicht in de te verwachten verkeerseffecten en laten zien wat er verandert als een bepaalde maatregel wel of niet wordt genomen. De berekeningen worden ook gebruikt om de gevolgen van de verkeersmaatregelen in kaart te brengen, zoals de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit. Het belangrijkste is dat de cijfers op basis van het verkeersmodel natuurlijk niet helemaal zeker zijn. We moeten dan ook altijd rekening houden met een foutmarge. Ondanks de verschillen tussen de voorspelling en de realiteit, zijn berekeningen op basis van verkeersmodellen beproefde en goedgekeurde rekenmethoden en het beste alternatief dat we hebben.

       Hoe jouw reactie laat zien dat het voor automobilisten niet interessant is om de Oosterhamrikkade te kiezen voor het UMCG of de binnenstad-Oost kan ik niet helemaal plaatsen. Van het verkeer dat straks over de busbaanbrug rijdt, gaat 9% naar de Petrus Campersingel (o.a. UMCG-zuid), 11% naar UMCG-noord en 7% naar de parkeergarage Boterdiep. Ook zien we dat er in de ochtend- en avondspits drie primaire routes voor autoverkeer zijn van/naar het UMCG. Dat is via de Europaweg, de Bedumerweg/J.C. Kapteynlaan én via de nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone. Afhankelijk van waar mensen vandaan komen is het interessant om de nieuwe autoverbinding te kiezen als route naar het UMCG en de binnenstad. Op drukke moment zullen meer mensen gebruik maken van het alternatief als het verkeer elders vastloopt.

       In het verkeersmodel doen we berekeningen voor de gehele stad. In het verkeersplan voor de Oosterhamrikzone staat precies voor welke gebieden we berekeningen hebben gedaan per indicator. In paragraaf 3.3.4. van het verkeersplan vind je terug voor welke gebieden onderscheid is gemaakt tussen verkeer op hoofdwegen en verkeer door de wijk (https://bit.ly/2JMe27b)

       Goed dat je bij ons langskomt! We zijn volgende week op woensdag aanwezig in het informatiecentrum tussen 09:00 en 17:00. Wil je op een andere dag langskomen? Dan kan je een afspraak maken via: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/afspraak-maken-bij-aanpak-oosterhamrikzone

   2. Menno

    08:59 7 jun 2018

    Je stelt dat 'alle ontwerpen voldoen aan de harde uitgangspunten die door de raad zijn gesteld.' Dat zal misschien gelden voor de harde, 'meetbare' uitgangspunten, maar zeker niet voor de minder
    'meetbare' criteria. De raad heeft over het uiteindelijke oordeel bij het principebesluit gesteld "bij de uiteindelijke beoordeling van de varianten de criteria kosten-kwaliteit, oplossend vermogen en potentie voor gebiedsontwikkeling te gebruiken overeenkomstig het gestelde in de notitie inpassing autoverbinding in de Oosterhamrikzone".

    Bij de ontwerpsessies is al gebleken dat om de 'harde' uitgangspunten van de raad te bereiken er nauwelijks ruimte over blijft voor verdere 'gebiedsontwikkeling'. Het gaat dan eigenlijk niet veel verder dan het enigszins verzachten van de impact voor de direct aanwonenden. De raad heeft echter ook aangegeven veel waarde te hechten aan het versterken van de band tussen Oosterpark en Professorenbuurt en het verminderen van de barrière tussen de buurten. Deze barrière zal door het tracé echter eerder versterkt worden dan geslecht. Al met al wordt het perspectief voor gebiedsontwikkeling met het tracé er eigenlijk niet beter op.

    Over het 'oplossend vermogen' is al veel discussie gevoerd. Ironisch daarbij is dat juist de harde, meetbare, cijfers over de belasting daarbij weinig indruk maken. Een belangrijke aanleiding voor het principebesluit, zo is ook in het raadsbesluit terug te lezen, is de toegenomen drukte en filevorming op de Petrus Campersingel en, in mindere mate, op de Europaweg. Het is dan toch behoorlijk teleurstellend als met het tracé het verkeer op de Petrus Campersingel en Europaweg met slechts 5% afneemt ten opzichte van de referentie. Het gaat hier dan wel om 'ander' verkeer, zo wordt steeds benadrukt, en het wordt allemaal 'robuuster' en de doorstroming zou verbeteren, maar volgens mij is ook de raad niet echt onder de indruk van deze cijfers.

    Dan komen we bij het derde criterium, kosten-kwaliteit. Wat levert het op en hoeveel mag dat eigenlijk kosten? Natuurlijk is dat vooral een politieke vraag. Maar ik kan mij goed voorstellen dat de tientallen miljoenen voor dit project een hoop meer 'kwaliteit' zouden kunnen opleveren als ze anders worden ingezet. En dat ook de meest fervente aanhangers van een extra, of betere, autoverbinding zullen bedenken dat maatregelen elders wellicht veel meer voor de autobereikbaarheid kunnen betekenen dan dit tracé.

    1. Jeanet (adviseur verkeer)

     11:22 12 jun 2018

     Dag Menno,

     De huidige busbaan en ontoegankelijke oevers vormen al decennia een barrière tussen beide wijken. Ze vormden letterlijk de achterkant van de wijken. Er zijn weliswaar op verschillende plekken bruggen en oversteken in de buurt van de huidige busbaan, maar die zijn niet altijd erg aantrekkelijk en soms onveilig. Met de komst van nieuwe woningen op de plek van de voormalige bedrijvigheid ligt de kans de ruimte te verbeteren. Langs het Oosterhamrikkanaal komt een groene route die de omliggende woonwijken verbindt en het kanaal een nieuw aanzien geeft. De zuidelijke oever krijgt een nieuwe inrichting zodat er meer ruimte ontstaat voor een aantrekkelijke wandelroute met groene oevers en verblijfskwaliteit. Door de Oosterhamrikzone te benaderen als een ‘park’ en aan te sluiten op de bestaande groengebieden (Noorderplantsoen, Gorechtkade, Oosterpark, Pioenpark, Molukkenplantsoen en het Sportpark Kardinge) werkt het kanaal als een verbindende groenzone in plaats van een barrière.

     De nieuwe autoverbinding moet de bereikbaarheid van het UMCG, de binnenstad en de oostelijke stadswijken verbeteren en het verkeer door de wijken verminderen. Het idee van de ringweg is dat de automobilist daar zo lang mogelijk op rijdt en dan de stad ‘inprikt’ waar hij/zij moet zijn. Als dit systeem goed functioneert, is het aantrekkelijk om de ring te gebruiken en niet (dwars) door de stad te rijden. Door het aanleggen van de nieuwe autoverbinding ontstaat een robuuster wegennet en wordt de betrouwbaarheid beter. Een robuust verkeersnetwerk heeft het vermogen om extra verkeer te verwerken als dat nodig is. Het leidt niet direct tot een verkeersinfarct bij een verstoring: er zijn alternatieven bij verstoringen. Een ander punt is sluipverkeer. Het gegeven is dat er meer files in het gebied rondom de binnenstad en het UMCG ontstaan, leidt ertoe dat automobilisten wegen gaan gebruiken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, met alle hinder van dien. De nieuwe autoverbinding biedt een aantrekkelijk alternatief.

     Door de groei van de stad neemt het aantal verkeersbewegingen in het gebied rondom het UMCG en de binnenstad toe. Een probleem dat nu al dagelijks zichtbaar is en in de toekomst verergert. Ondanks goed openbaar vervoer, ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s, e-bikes en de opkomst van thuiswerken, blijft het autogebruik toenemen. De verwachting is dat het verkeer aan de oostzijde van de stad fors toeneemt. Deze toename kunnen we niet oplossen met alleen maar slimme alternatieven voor de auto of door het aanpassen van bestaande wegen. De bereikbaarheidsstudie en de second opinion in 2016 concludeerden: niets doen is geen optie. Een autoverbinding tussen de Oostelijke ringweg en binnenstad/UMCG is minimaal noodzakelijk om de bereikbaarheid van dit stadsdeel in te toekomst te garanderen.

     1. Menno

      13:33 18 jun 2018

      Met de omvorming van de OHK van bedrijfsgebied naar woongebied ligt er inderdaad een mooie kans de ruimte te verbeteren. Bij de originele schetsen, die de basis vormden voor het principebesluit, werd er ook het beeld van een groene, verbindende zone geschetst zoals je hier ook beschrijft. Tegen zulke ontwerpen zouden ook weinig mensen bezwaar hebben!

      Hoe anders bleek de realiteit tijdens het uitwerken bij de ontwerpsessies. Na de vereiste ‘harde uitgangspunten’ (doorgaande weg, aparte weg bestemmingsverkeer, busbanen, stoepen etc.) blijft er maar bar weinig ruimte voor de geschetste groene, verbindende zone. Voor de zuidelijke oever van de OHK komt daar nog eens bij dat er in het verleden door de gemeente diverse toezeggingen aan individuele woonbootbewoners zijn gedaan die het praktisch onmogelijk maken om daar een aantrekkelijke wandelroute met groene oevers te creëren.

      Ook in dit meest ‘groene’ ontwerp blijft er zo niet meer over dan een groen doekje voor het bloeden.

      Niets doen is geen optie, zoals je aangeeft. Maar uit de doorrekeningen blijkt dat de geschetste plannen ook zeker geen ideale oplossing zijn. Er worden tientallen miljoenen uitgegeven met het doel de bereikbaarheid te verbeteren, terwijl het effect hiervan erg tegenvalt. Maar wel een diepe impact heeft op de leefomgeving van het tracé.

      “Een autoverbinding tussen de Oostelijke ringweg en binnenstad/UMCG is nodig.” Maar dan moet het wel een logische en effectieve route zijn. Niemand heeft de Oostelijke ringweg als begin- of eindpunt. Voor de overgrote meerderheid van de bezoekers van binnenstad/UMCG zal ofwel de Bedumerweg (noordelijk van de stad) ofwel het Damsterdiep of de Sontweg (zuidoostelijk van de stad) een veel logischer route blijven om van en naar de binnenstad of het UMCG te komen. Die zullen de nieuwe route dus niet veel gebruiken. De route zal vooral worden gebruikt voor bestemmingsverkeer in het oostelijk deel van de stad. Dat is nu juist verkeer dat relatief weinig gebruik maakt van de ‘probleemwegen’ zoals de Petrus Campersingel. En dat vaak juist ‘tegen de spits in’ rijdt. Het verbaast mij dan ook niet dat uit de doorrekeningen blijkt dat het verkeer op de ‘probleemwegen’ nauwelijks afneemt.

 4. Johan A Straatman

  09:53 29 mei 2018

  Wat gebeurt er met de woningen Vinkenstraat npprdzijde ?

  1. Jeroen (projectmanager)

   16:26 29 mei 2018

   Dag Johan, bedankt voor de reactie. Woningbouwvereniging Nijestee heeft het voornemen om de huidige woningen aan de Vinkenstraat noordzijde binnen vijf jaar te slopen om vervolgens op de vrijgekomen plek nieuwe woningen te bouwen. De nieuwbouw komt niet precies op dezelfde plek,
   maar schuift minimaal ongeveer twee meter naar achteren. Zo ontstaat er voldoende ruimte voor de busbaan. Op 25 april jl. heeft Nijestee tijdens een inloopbijeenkomst bewoners nader geïnformeerd.

   1. Lyn

    11:37 1 jun 2018

    Wat voor woningen komen er voor terug aan de Vinkenstraat? En hoe hoog wordt het? Zelfde hoogte als de woningen die er nu staan. Hoop toch echt niet op hoogbouw.

    1. Niels (communicatiemanager)

     10:15 4 jun 2018

     Dag Lyn,
     Voor vragen over de nieuwbouw van de woningen aan de noordzijde van de Vinkenstraat verwijs ik je graag door naar Nijestee. Nijestee is namelijk eigenaar van de woningen.

 5. Harry

  22:30 28 mei 2018

  Burgemeester en wethouders van Groningen denken er niet aan om minder auto’s toe te laten tot het centrum. Sterker nog, met de nieuwe ontsluitingweg gaat de gemeente (zie cijfers gemeente) zelf meer verkeer aantrekken. De gemeente en het umcg willen niet mee in de trend die andere grote steden al hebben ingezet. Waarom niet?
  Nieuwsuur 28 mei 2018:
  “Amsterdam neemt een voortrekkersrol in: in het politieke akkoord voor de komende vier jaar staat de ambitie om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. Daarvoor worden bijvoorbeeld de parkeertarieven omhoog geschroefd. Er zal onderzocht worden of de grachtengordel geheel autovrij kan worden, en in woonstraten gaat de maximumsnelheid zoveel mogelijk naar 30 kilometer per uur.

  Ook in andere Nederlandse steden is de trend te zien. "Afgelopen jaar is de revolutie begonnen, in allerlei steden in Nederland is de auto steeds meer uit het straatbeeld gehaald", zegt hoogleraar Hajer.”

  1. Jeroen (projectmanager)

   16:25 29 mei 2018

   Beste Harry,

   Je slaat de spijker op zijn kop! Groningen werd in het Nieuwsuur-item aangehaald als een van de voorbeelden van hoe je de binnenstad meer autoluw kan maken. In de metafoor van de revolutie: die begon dus al in de jaren '70. Met de plannen voor de binnenstad van Groningen - die nu in uitvoering zijn- komt er meer ruimte voor de voetganger en fiets in de binnenstad. Kijk daarvoor eens op www.ruimtevoorjou.nl.

   In onze omgevingsvisie (www.hoeziejijstad.nl) schetsen wij onze visie op de toekomstige stad. Na het afblazen van de regiotram in 2012 hebben we gekozen voor een schaalsprong in het reguliere OV. Regionale buslijnen zijn gecombineerd met stadslijnen en deze bussen rijden nu vier tot zes keer per uur en duurzaam. Alle stadsbussen rijden vanaf 2020 volledig elektrisch en op de regiolijnen experimenteert de vervoerder met waterstofbussen. Nog dit jaar start de bouw van een nieuw busstation bij het UMCG waar alle regiolijnen elkaar kruisen. Aan de randen van de stad hebben we zeven grote P&R-plaatsen.

   In Groningen is de fiets het belangrijkste vervoermiddel. De stad investeert miljoenen in slimme, obstakelvrije fietsroutes naar drukke plekken als de campus en het Hoofdstation en werkt samen met de provincie en regio aan snelle fietspaden naar de omliggende dorpen. Maar liefst zestig procent van alle binnenstedelijke vervoersbewegingen gaat per fiets. Het is een bewuste keuze om alle nieuwbouw te programmeren op maximaal een half uur fietsen vanaf de Grote Markt.

   Ook is recent onze nieuwe parkeervisie verschenen. Hierin heeft de gemeente aangegeven dat het stallen van een auto in de openbare ruimte niet meer vanzelfsprekend is. Meer ruimte op straat, de parkeerdruk terugdringen en meer plek bieden voor ander gebruik van de straat, met nadrukkelijke aandacht voor meer groen.

   De betekenis van deze visie voor de plannen in de Oosterhamrikzone, en hoe de autoverbinding hier onderdeel van is, lees je terug in het raadsvoorstel en onderliggende stukken. Die vind je in de bibliotheek op deze website.

   1. Harry

    20:22 29 mei 2018

    Mag je de oude wijken rondom de binnenstad extra belasten om de binnenstad autoluw te krijgen. Moet de gemeente Groningen nu niet in stap verder gaan en bezoekend verkeer goede opties voor parkeren buiten de stad? De P&r’s zijn niet toereikend, het OV kan ongetwijfeld nog beter inspelen om bezoekers naar de binnenstad (en het umcg) te brengen. Wist je dat als je voor de benodigde 90 miljoen (overheden kennende komt er nog wel iets bij :-)) twee luxe passagiersbussen met twee goed betaalde buschauffeurs (jaarsalaris €100.000) om en nabij 70 jaren gratis kunt laten rijden om bezoekers de stad in te krijgen.

    Ik ben nieuwsgierig naar de parkeervisie (wordt het tuinparkeren nu echt aangepakt? Maar dat eventerzijde.), de zienswijze en de andere geplaatste documenten. Er is enige tijd nodig om deze te bestuderen. Dank voor de info.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt