Stand van zaken Gerrit Krolbrug en busbaanbrug

28-05-2019

5 reacties
 • Nieuws
Stand van zaken Gerrit Krolbrug en busbaanbrug

Met een brief informeerde het college van B&W vorige week de raad over de stand van zaken rondom de drie bruggen over het Van Starkenborghkanaal, waaronder de Gerrit Krolbrug en de busbaanbrug.  De vervanging van de Gerrit Krolbrug is al geruime tijd in voorbereiding. Naast dat de brug niet voldoet aan de uitgangspunten voor de vaarweg is de brug ook (technisch) afgeschreven. Snelle vervanging is gewenst omdat de technische levensduur van de brug bereikt is en daarmee storingsgevoelig.

 

Te weinig ruimte

 

De provincie Groningen heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat een studie voor de vervanging van de brug uitgevoerd. Deze is afgerond met ontwerp dat in juni 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De planuitwerking herstartte in 2018, de brug zou in 2021 worden opgeleverd.

Ondertussen heeft Rijkswaterstaat de vervanging van de Gerrit Krolbrug overgenomen van de provincie. Het ontwerp ging uit van gescheiden rijbanen voor auto en fiets (50 km/h) en een ongelijkvloerse  fietsonderdoorgang. Bij het verder uitwerken van dit ontwerp hebben Rijk, provincie en gemeente  geconcludeerd dat er onvoldoende ruimte is voor een veilige weginrichting of ruimte voor de (draag)constructie van de brug. Daarbij heeft de inpassing van de brug aan de kant van de Korreweg en aan de kant van de Ulgersmaweg ingrijpende landschappelijke gevolgen.

Dat in dit late stadium duidelijk wordt dat het ontwerp niet maakbaar is, betreurt het college van B&W. Vooral ook omdat Rijk, provincie en gemeente al jaren met de wijken over de nieuwe Gerrit Krolbrug in gesprek zijn en er verwachtingen zijn gewekt, zoals de fietsonderdoorgang vanaf de brug richting Beijum. Omdat het ontwerp moet worden aangepast is de geplande oplevering in 2021 niet langer realistisch.

 

Veilige oplossing

 

De gemeente wil een zo veilig mogelijke inrichting voor fiets en voetganger, zowel aan de zijde van de Korreweg alsook de zijde van de Ulgersmaweg. Om die reden willen we uiteindelijk de functie van de Korreweg ter hoogte van de brug afschalen naar een 'erftoegangsweg'. Op een erftoegangsweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/u,  auto's en fietsers maken gebruik van dezelfde rijbaan. Een erftoegangsweg is smaller en daardoor beter in te passen in de omgeving. Voor de voetganger en fietser komen er wederom hoge vaste fiets/loopbruggen, om de brug te kunnen passeren wanneer deze geopend is. 

 

Maatregelen korte termijn

 

Omdat de Gerrit Krolbrug binnen enkele jaren wordt vervangen kan Rijkswaterstaat geen grote investeringen meer doen in de huidige brug. Daardoor bestaat het risico dat de brug, bij eventuele schade of gebrek, open blijft staan voor het scheepvaartverkeer. Door zwaar verkeer te verbieden beperken we dit risico. Daarom wordt er binnenkort een verbod voor vrachtverkeer ingesteld. 

Vervolg

Rijkswaterstaat maakt een nieuw ontwerp voor de Gerrit Krolbrug als erftoegangsweg en de omliggende infrastructuur, waar de gemeente actief aan meewerkt. Belangrijkste uitgangspunten zijn een (fiets)veilige inrichting en een goede fietsdoorstroming. Wij richten ons daarbij vooral op de kruising met de Ulgersmaweg aan de noordkant en op de kruising met de Antillenstraat en de Oosterhamriklaan aan de zuidkant. We verwachten eind dit jaar het nieuwe ontwerp. Omdat een nieuw ontwerp nodig is en daarna de planologische procedures volgen, verwachten we dat de nieuwe Gerrit Krolbrug en de omliggende wegen en fietspaden eind 2022, begin 2023 worden opgeleverd.

Meer weten?

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad, met daarin ook de stand van zaken rondom de busbaanbrug.

In de plannen van Aanpak Oosterhamrikzone bleek dat een nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade naar de oostelijke ringweg er voor zou zorgen dat het autoverkeer op de Gerrit Krolbrug fors afneemt.
In het coalitieakkoord is een visie over de bereikbaarheidsvraagstukken in dit deel van de stad uiteengezet: er komt een onderzoek naar een verkeerscirculatieplan en we onderzoeken eerst de alternatieven voor een nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade. 

Bij de keuze om de Korreweg ter hoogte van de Gerrit Krolbrug af te schalen, houden we dus ook rekening met het scenario dat de autoverbinding er niet komt. Dat betekent dat we de gevolgen voor de verkeersafwikkeling nader onderzoeken. Vast staat dat de Gerrit Krolbrug vanwege de relatief beperkte doorvaarthoogte ook in de toekomst vaak open moet en daardoor geen stabiele autoverbinding vormt. De Korreweg en andere omliggende wegen zijn bovendien niet ingericht op een (forse) toename van het autoverkeer. De Korreweg kan daardoor nooit als volwaardige hoofdontsluitingsroute dienen voor de omliggende wijken en de binnenstad/UMCG.

Het afschalen van de Korreweg ter hoogte van de Gerrit Krolbrug staat daarmee los van het Oosterhamriktracé en staat een eventuele inrichting van de Korreweg als fietsstraat tussen de Gerrit Krolbrug en de rotonde niet in de weg. Voor een fietsstraat is het wenselijk dat het aantal auto’s naar beneden gaat. Kortom: voor de korte termijn zien we een erftoegangsweg als verbetering van de huidige situatie, voor de (middel)lange termijn is een adequate oplossing voor de bereikbaarheid van dit stadsdeel nodig.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Menno

  07:16 27 sep 2019

  Waarom staat er op de site geen informatie over de aanstaande informatieavond over de vervanging van de Gerrit Krolbrug?

  1. Niels (Communicatiemanager)

   09:21 27 sep 2019

   Goed punt Menno. Ik heb het direct rechtgezet.

 2. Harry

  23:16 2 jun 2019

  Dag Jeroen,
  Dank voor jouw reactie. Ook voorheen heeft de gemeente alle mogelijke ontwikkelingen meegenomen en het resultaat was: we hebben een extra ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade nodig! De gemeenteraad heeft op het plan Oosterhamriktracé nog geen akkoord gegeven en gelukkig maar. Er blijken nog wel alternatieven mogelijk. Je noemt een aantal toekomstige veranderingen die in 2016 (en eerder) ook al voorspeld waren. Betekent dit dat de prognose voor 2030 betreffende het autoverkeer nu ook worden bijgesteld? Of zijn deze al bijgesteld? Er wordt nu besloten om het ontwerp van de Gerrit Krol aan te passen naar een eenvoudiger ontwerp, de redenen hiervoor lijken gezocht. Dat men een onvoldoende doordacht ontwerp heeft gemaakt voorspelt ook niet veel goeds voor alle ontwerpen die zijn gemaakt voor de “groene” ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade. De ingrijpende landschappelijke gevolgen vind ik wel een uit de hoge hoed. Als er een plek is waarbij de landschappelijk gevolgen ingrijpend zijn dan is dit bij de ontwerpen van de ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade en de Vinkenstraat. Tel daarbij op de achteruitgang op het gebied van de verkeersveiligheid, milieuverontreiniging, geluidsoverlast en leef- en woonomgeving. Ik dwaal af! Het minimaliseren van autoverkeer op de Korreweg leidt meer kruisend verkeer op alle kruisingen. Bovendien geeft dit meer autokilometers, kost het meer tijd om je bestemming te bereiken. Daarnaast zie ik de gemeente de Gerrit Krolbrug op termijn helemaal afsluiten van autoverkeer als de ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade weer in beeld gaat komen. Ik hoop dat iedereen in het oostelijk deel van de stad alert blijf op de plannen die de gemeente wil uitvoeren, dat blijft nodig. Ik wens de gemeente een betere oplossing voor de verkeersproblematiek dan dat zij tot nu toe hebben aangedragen.

 3. Harry

  23:36 29 mei 2019

  De gemeente beperkt de mogelijkheden voor alternatieven!
  Opnieuw start de gemeente een offensief om een nieuwe ontsluitingsweg af te dwingen over de Oosterhamrikkade. De wens om deze ontsluitingsweg te realiseren is zo groot dat de gemeente de eerder gemaakte ontwerpen als onuitvoerbare ontwerpen bestempeld en in de vuilcontainer dumpt. En natuurlijk heeft de gemeente ineens een paar argumenten gevonden die zwaarwegend zijn. In 2016 hebben de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat niet bedacht dat het ontwerp ingrijpende landelijke gevolgen met zich mee zou brengen! De gemeente laat hiermee haar onwil zien om een goed alternatief te ontwikkelen voor het verkeer in dit stadsdeel en dat zij de betrokkenheid van buurtbewoners op geen enkele wijze waarderen. Er is immers alweer een besluit genomen waar bewoners van de wijken geen enkele invloed op is gegund. En natuurlijk heeft men in 2016 ook niet bedacht dat een nieuwe ontsluitingsweg geen oplossing zou bieden voor het verkeer dat de gemeente en het umcg graag de stad in zien gaan. Door infrastructurele beperkingen te creëren wil de gemeente die wens alsnog in vervulling laten gaan. Let maar op! Over enige tijd komt de gemeente gaat de gemeente aangeven dat er geen goede alternatieven zijn gevonden en dat een nieuwe ontsluitingsweg de beste oplossing is. De handelswijze van de gemeente begint nu wel erg verdrietig te worden. Auto’s weren om de binnenstad te bereiken en intensiveren van openbaar vervoer is al een betere oplossing. Alleen al door het personeel van het umcg met het ov te laten reizen lost de verkeersdrukte op. Daarnaast een goed vervoerssysteem ontwikkelen voor de bezoekers van het umcg die goed ter been zijn. Het beste (niet het slechtste) wat de inwoners van de wijken dan kan overkomen is dat de leefbaarheid, het woongenot en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. De Oosterhamrikkade kan echt groen worden en het wordt een plezier om te wandelen langs de kade. Ook voor automobilisten die hun auto buiten de stad laten staan!

  Helaas is dit niet wat de gemeente voor ogen heeft. Ik hoop dat de gemeenteraad het handelen van de gemeente in het oostelijke deel van de stad als ongewenst gaat benoemen zodat er ruimte gaat ontstaan voor een beter alternatief.

  1. Jeroen (projectmanager)

   10:15 2 jun 2019

   Dag Harry! Waarom het ontwerp van de Gerrit Krolbrug nu niet past, en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de wijken en binnenstad/UMCG leggen we hier boven uit. Zoals je weet lopen er ook nieuwe onderzoeken naar een verkeerscirculatieplan en alternatieven voor de auto: is de uitbreiding van het verkeerscirculatie in de binnenstad, zodat het autoverkeer in de wijken afneemt en de stad via de ring- en invalswegen bereikbaar blijft? Daarnaast zijn er tal van ontwikkeling gaande die het dagelijkse vervoer gaan veranderen: de opkomst van de fiets voor grotere afstanden, ‘schoner’ vervoer, deelauto’s, zelfrijdende voertuigen, makkelijke overstappen (‘hubs’) en digitalisering. Daarom neemt de gemeente ook dit mee in de onderzoeken. Kortom: er valt nog veel te bespreken en bediscussiëren de komende periode. Zie ook: https://bit.ly/2JR0RlZ

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt