SP en CU gaan voor alternatieve oplossing zonder autoverbinding in Oosterhamrikzone: De knip

27-07-2017

6 reacties
 • Uitgebreid thema-artikel
SP en CU gaan voor alternatieve oplossing zonder autoverbinding in Oosterhamrikzone: De knip

Vorig jaar nam de gemeenteraad het principebesluit dat een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone nodig is om de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van de stad te verbeteren. Of een nieuwe autoverbinding de noodzakelijke oplossing is, daarvan is niet iedereen overtuigd. Dat geldt zeker voor de politieke partijen SP en ChristenUnie (CU). Raadsleden Wim Koks (SP) en Inge Jongman (CU) bepleitten een variant zonder autoverbinding maar met verkeersmaatregelen om het verkeer op de route Eikenlaan – Damsterdiep tegen te gaan en daarmee de Oosterhamrikkade autoluw te houden. We vroegen Wim Koks om een toelichting.

Wim, om maar met de deur in huis te vallen: wat is er mis met het besluit van de gemeenteraad voor een nieuwe autoverbinding?

"Eigenlijk is het heel simpel. Als de voorspellingen kloppen, dan gaan er straks dagelijks bijna 15.000 auto’s over de nieuwe autoverbinding. Dat is tien keer zoveel dan nu. En of die autoverbinding nu aan de noordzijde van de Oosterhamrikkade komt of in de Vinkenstraat, beide straten zijn veel te smal. Veel te veel verkeer in een te kleine ruimte. Daarmee tast een autoverbinding volgens ons het woongenot van de bewoners teveel aan, te veel verkeer en luchtvervuiling. Bovendien zorgt de nieuwe verbinding er voor dat het drukker wordt op de Kapteynlaan, Zaagmuldersweg en de Heymanslaan. Gewoon teveel nadelen."

Toch blijkt uit diezelfde voorspellingen dat de stad aan de oostkant dichtslibt als er niks gebeurt.

"Dat klopt. De SP en CU, zijn ook echt wel van mening dat er iets moet gebeuren. Alleen vinden wij een oplossing met zoveel extra asfalt niet meer van deze tijd. We willen doorgaand verkeer juist weren uit de woonwijken door het onaantrekkelijk te maken om er door heen te rijden. Het besluit van de gemeenteraad voor een autoverbinding in de Oosterhamrikzone staat hier in onze ogen haaks op en zorgt juist voor meer verkeer in de wijken."

Minder verkeer in de wijken en juist meer op de ringweg is ook het doel van raadsbesluit. Waarom gaan jullie zelf aan de slag met een extra variant?

"In onze variant verwachten we minder verkeer op de route Damsterdiep – Eikenlaan, minder doorgaand verkeer in de wijken, minder vreemdparkeerders, goede bereikbaarheid van het UMCG en houden we de noordzijde van de Oosterhamrikkade autoluw. De gevolgen voor de bewoners zijn veel minder groot. Daarnaast kost onze variant veel minder dan de varianten die de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W wil uit laten werken. Dan blijft er ook nog geld over om van het Oosterhamriktracé een mooie groene zone te maken."

Bij het raadsbesluit zaten drie mogelijke varianten. Projectorganisatie Aanpak Oosterhamrikzone gaat deze drie varianten de komende tijd verder uitwerken. Bij deze varianten heb je ook nog een aantal kanttekeningen?

"De projectorganisatie staat voor een flinke opgave. Want er is nog wel een aantal knelpunten waarvan ik me afvraag hoe de experts die willen oplossen. Neem het autoverkeer dat samen met de bussen over de busbaanbrug moet of de verkeerslichten die het verkeer onderweg tegenkomt. Verkeer moet daar remmen en optrekken. Lijkt me erg onprettig voor de omwonenden. En dan is er nog een ingewikkelde verkeersknoop bij de Kapteynlaan, Oosterhamrikkade, Vrydemalaan,Thomassen à Thuessinklaan en de Petrus Campersingel."

De variant De Knip heeft dus geen nieuwe autoverbinding. Welke maatregelen zitten er dan wel in jullie voorstel?

"De variant bestaat uit een aantal onderdelen die er voor zorgt dat we het verkeer zoveel mogelijk naar de ringwegen dwingen. Dat gebeurt ook in de drie varianten van Aanpak Oosterhamrikzone, maar lang niet zo sterk als in de onze. Het gebruik van de ringwegen willen we afdwingen door een aantal doorgaande routes op te heffen en daarmee sluiproutes te voorkomen. De vier belangrijkste maatregelen:

 1. Een gedeeltelijke afsluiting bij het Wielewaalplein waardoor er op deze plek geen doorgaande verbinding meer is tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. Het winkelcentrum blijft wel vanuit beide wijken bereikbaar;
 2. Een gedeeltelijke afsluiting van de kruising Kapteynlaan – Petrus Campersingel waardoor er geen doorgaande verbinding meer is met de Korreweg aan de ene en de Petrus Campersingel aan de andere kant;
 3. Een gedeeltelijke afsluiting in de Oostersingel waardoor de verbinding met de Bloemsingel verdwijnt;
 4. Extra op- en afritten bij de aansluiting van de Iepenlaan op de westelijke ringweg."

En hoe blijven de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk, het Ebbingekwartier en het UMCG dan bereikbaar?

"De wijken blijven via verschillende routes bereikbaar net als het UMCG. Alleen kun je niet meer naar van de ene parkeergarage naar de andere. Dat is volgens ons ook niet nodig als het UMCG patiënten en bezoekers naar de juiste ingang en parkeergarage verwijst. En de leveranciersingang blijft bereikbaar via de Petrus Campersingel. Wie naar het Ebbingekwartier wil kan via de Eikenlaan en de diepenring."

Het lijkt een simpele oplossing. Bijna te mooi om waar te zijn. En als iets bijna te mooi is om waar te zijn…

"We staan natuurlijk achter ons idee, maar we houden wel een slag om de arm. Verkeerskundigen gaan onze variant verder uitwerken en onderzoek doen naar de gevolgen voor het verkeer en de omgeving. Dat onderzoek is ook nodig, net als het onderzoek naar de varianten van Aanpak Oosterhamrikzone. En ook bij onze variant hebben is er ook nog wel een aantal moeilijke vraagstukken zoals de inpassing van een nieuwe op- en afrit met de noordelijke ringweg bij de Iepenlaan. Dat is nu een mooie groen natuurgebied bij de begraafplaats en ik heb niet de bedoeling om daar als een dolle stier doorheen te gaan. Het onderzoek moet ook duidelijk maken wat het effect is op de verkeersdruk in de Iepenlaan. Daar heb ik nu nog geen idee van. Kortom, we wachten het resultaat in spanning af."

Gaan SP en CU nog actief de wijken in om jullie variant onder de aandacht te brengen?

"Dat hebben we tot op heden nog niet gedaan. Dat zou eigenlijk wel moeten, want ik merk dat De Knip-variant nog erg onbekend is. Maar eerlijk gezegd wacht ik liever de eerste onderzoeksresultaten af. Als blijkt dat onze variant het probleem onvoldoende oplost, dan kijken we opnieuw naar de hele verkeerssituatie. Want het makkelijker maken om met de auto de stad in te gaan is nog steeds iets wat haaks staat op het huidige beleid om fiets en openbaar vervoer te stimuleren. En we willen bewoners niet opzadelen met een variant die niet werkt. Blijkt dat onze variant wel kans van slagen heeft, reken er maar op dat we op de spreekwoordelijke trom gaan slaan!"

Aanpak Oosterhamrikzone omvat vijf projecten die de bereikbaarheid en leefbaarheid in dit deel van de stad verbeteren. Belangrijk onderdeel daarin is de uitwerking van drie varianten voor een auto-, bus- en fietsverbinding: het Oosterhamriktracé. De gemeenteraad heeft daartoe in juni 2016 de opdracht gegeven. Het alternatief van de fracties van de SP en de ChristenUnie valt buiten de opdracht van de gemeenteraad aan de projectorganisatie Aanpak Oosterhamrikzone. Vandaar dat deze variant geen onderdeel uitmaakt van het project.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Kees Huizenga

  17:11 11 jun 2018

  Dit is een mogelijke oplossing of verkeerskundige doorbraak: een minder autoluwe verbinding (twee rijstroken) en tevens een aparte busverbinding (twee rijstroken) via de verbrede Oosterhamrikkade noordzijde richting de Oostelijke Ringweg en Kardinge (en via de Kardingerweg). Het Nieuwe Oosterhamriktracé met behoud van de huidige verbinding over het Van Starkenborghkanaal. Geen nieuwe kostbare brug op kosten van Rijkswaterstaat.

  Onder deze harde voorwaarden van de SP-fractie en de CU-fractie van de variant De Knip (hinderlijk sluipverkeer bestrijden):

  "De variant De Knip heeft dus geen nieuwe autoverbinding. Welke maatregelen zitten er dan wel in jullie voorstel?"

  "De variant bestaat uit een aantal onderdelen, dat er voor zorgt dat we het verkeer zoveel mogelijk naar de ringwegen dwingen. Dat gebeurt ook in de drie varianten van Aanpak Oosterhamrikzone, maar lang niet zo sterk als in de onze. Het gebruik van de ringwegen willen we afdwingen door een aantal doorgaande routes op te heffen en daarmee sluiproutes te voorkomen. De vier belangrijkste maatregelen:

  1. een gedeeltelijke afsluiting bij het Wielewaalplein waardoor er op deze plek geen doorgaande verbinding meer is tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. Het winkelcentrum blijft wel vanuit beide wijken bereikbaar;

  2. een gedeeltelijke afsluiting van de kruising Kapteynlaan – Petrus Campersingel waardoor er geen doorgaande verbinding meer is met de Korreweg aan de ene en de Petrus Campersingel aan de andere kant;

  3. een gedeeltelijke afsluiting in de Oostersingel waardoor de verbinding met de Bloemsingel verdwijnt;

  4. extra op- en afritten bij de aansluiting van de Iepenlaan op de westelijke ringweg."

  Einde citaat.

  Het compromis is dat de SP-fractie en de CU-fractie akkoord gaan met een autobaan en een busbaan met elk twee rijstroken via de Oosterhamrikkade noordzijde. De voorwaarden van de variant De Knip blijven gehandhaafd.

  Graag een reactie op deze verkeerskundige synthese.

  1. Kees Huizenga

   17:56 11 jun 2018

   Nog een aanvulling: er kan nader gepraat worden over het punt van orde of de drie voorwaarden ( 1 t/m 3) van variant De Knip "gedeeltelijk" van toepassing zijn op het busvervoer en het taxivervoer.

  2. Menno

   08:59 12 jun 2018

   Ik zie weinig verschil tussen jouw idee en variant 'Bundeling'. Dat is een variant die om meerdere redenen is afgevallen.

   1. Niels (communicatiemanager)

    12:17 13 jun 2018

    Dag Kees,

    Een suggestie die een aantal onderdelen van varianten samenvoegt.

    De variant met de autoverbinding én de busverbinding aan de Oosterhamrikkade noordzijde die u schetst lijkt op de variant Bundeling (https://bit.ly/2JsL3pH). De variant Bundeling concentreert het verkeer aan de Oosterhamrikkade noordzijde en daarmee ook de hinder en overlast voor aanwonenden. Ook wordt het kanaal versmalt. Het gevolg is dat de woon- en leefkwaliteit aan de Oosterhamrikkade noordzijde en voor woonschipbewoners in het Oosterhamrikkanaal afneemt. Voor de Oosterparkwijk betekent het vanzelfsprekend dat de kwaliteit gelijk blijft. Het ruimtebeslag en de barrièrewerking van de variant Bundeling staan haaks op de ambities om de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk met elkaar te verbinden. Aan de andere kant scoort de variant beter op het thema ‘verkeersveiligheid’.

    We hebben de ‘Knip-variant’ van SP/CU onderzocht, die uitgaat van het onmogelijk maken van rijrichtingen op een aantal strategische plekken. Op de Petrus Campersingel en in de Oosterparkwijk daalt het aantal autobewegingen fors. Echter, het verkeer zoekt nog steeds een route door de betreffende wijken. Het verkeer verschuift deels naar de ringweg. Dat kan de oostelijke ringweg prima aan. Voor een groot deel verschuiven de verkeersstromen naar de Diepenring en rondom de binnenstad. Er komt meer verkeer op de Diepenring, Boterdiep en de Oostersingel. Extra autoverkeer verslechtert de doorstroming van de bussen op de Diepenring. Een extra toename van verkeer kunnen deze wegen in de huidige opzet niet aan. Ook is het strijdig met de ambities en opgaven die de gemeenteraad heeft vastgesteld, bijvoorbeeld voor de Diepenring en de Korreweg. Door de hogere intensiteiten van het autoverkeer op de Korreweg kan de ambitie om de Korreweg fietsvriendelijker te maken, niet waargemaakt worden. Een andere oplossing om het extra verkeer op deze wegen op te vangen zien wij niet. De variant die u voorstelt heeft dezelfde ongewenste effecten.

    Zoals ik 4 juni schreef, is voor de langere termijn een geheel nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal nodig. De huidige busbaanbrug is onderdeel van de landelijke vaarweg Lemmer-Delfzijl. De huidige busbaanbrug voldoet niet volledig aan de eisen voor de opwaardering van het kanaal voor klasse Va schepen. Namelijk dat twee hoge schepen elkaar kunnen passeren ter hoogte van de brug. Door de komst van hogere schepen moet de brug straks (vaker) open. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling van het busverkeer, maar ook voor de doorstroming van het autoverkeer. Kortom: ook zonder autoverbinding is een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal gewenst.

 2. Elise (communicatieadviseur)

  17:19 23 okt 2017

  Hoi Ilja! Bedankt voor je reactie! De SP en de CU onderzoeken een volledige op- en afrit bij de Iepenlaan, zodat meer verkeer via de noordelijke ringweg kan rijden. Daarmee zou het doorgaande verkeer in de stad op de Zonnelaan en de Petrus Campersingel af moeten nemen. Dat zou ook betekenen dat de verkeersdrukte op de Eikenlaan minder wordt.

 3. Ilja

  15:53 22 okt 2017

  Hoi,

  Dit vind ik een mooie variant waardoor de binnenring Petrus Campersingel - eikenlaan, afgebroken wordt.
  Wat de Iepenlaan erbij nodig heeft weet ik niet want bij de Bedumerweg kun je ook makkelijk de ring op.
  Je knipt als het ware doorgaande wegen kapot. Wat een super plan!

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt