College van B&W kiest Splitsing als voorkeursvariant voor nieuwe route naar oostelijke ringweg

21-02-2018

12 reacties
 • Nieuws
College van B&W kiest Splitsing als voorkeursvariant voor nieuwe route naar oostelijke ringweg

Het College van B&W heeft op 20 februari 2018 een besluit genomen over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone. Voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding krijgt variant Splitsing de voorkeur. In deze variant komt er een nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen rijden dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat. Het is de bedoeling dat er op termijn in het verlengde van de Vinkenstraat een nieuwe brug komt over het Van Starkenborghkanaal voor auto’s, bussen en fietsers. De Korreweg verandert in een fietsstraat. De voorkeursvarianten worden in de volgende fase van het project verder uitgewerkt. Pas daarna wordt een definitief besluit genomen over de aanleg van de auto-, bus- en fietsverbinding. 

De gemeenteraad van Groningen heeft in juni 2016 het principebesluit genomen dat er een nieuwe autoverbinding nodig is tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad omdat de stad groeit en het verkeer toeneemt. Bij dit besluit heeft de raad drie mogelijke varianten (Bundeling, Splitsing en Circuit) vastgesteld voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding. Deze zijn de afgelopen tijd verder onderzocht op maak- en haalbaarheid. Op basis van de onderzoeken kiest het college voor verdere uitwerking van de variant Splitsing. In de bibliotheek vindt u het Ontwerpbesluit en de bijbehorende bijlagen.

Voorkeursvariant: Splitsing

De variant Splitsing doet het meest recht aan de ambities van de gemeente: meer ruimte voor groen, meer bomen, beter zichtbaar maken van het Oosterhamrikkanaal en de aanleg van nieuwe wandelpaden. Aan de Oosterhamrikkade noordzijde, in de Vinkenstraat en in de E. Thomassen à Thuessinklaan ligt naast de autoverbinding of de busbaan een eenrichtingsstraat (30 km per uur) voor bestemmingsverkeer zoals bewoners en hun bezoekers. Om geluidsoverlast tegen te gaan, komen er lage geluidschermen en is er stil asfalt nodig. Nieuwe bushaltes op het Wielewaalplein zijn goed voor de bereikbaarheid van de Oosterparkwijk. In het verlengde van de Vinkenstraat komt op termijn een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal.

Verdere uitwerking van de plannen

De aanleg van een nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding is goed voor de bereikbaarheid van de stad en de wijken, maar heeft wel flinke gevolgen voor de direct omwonenden. Er zijn reële zorgen, bijvoorbeeld op gebied van geluidoverlast, veiligheid, verlies van parkeerplaatsen en woonplezier. In de volgende fase van het project gaan we hierover met de omgeving verder in gesprek. Belangrijke voorwaarden voor het vervolg van het project zijn het zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp van de busbaan, een nieuwe inrichting van het Wielewaalplein, geluidsmaatregelen, voldoen aan de toekomstige parkeerbehoefte en het verbinden van de wijken.

Fietsstraat Korreweg

Op de Korreweg delen auto’s, bussen en fietsers straks de weg. De maximumsnelheid gaat van 50 km per uur naar 30 km per uur, er komt meer groen en ruimte voor het parkeren van fietsen. Voor de inrichting als fietsstraat is het nodig dat het aantal auto’s op de Korreweg flink afneemt. Dat gebeurt door de aanleg van de autoverbinding in de Oosterhamrikzone als nieuwe route voor doorgaand verkeer.

Inspraakprocedure

Vanaf 1 maart 2018 tot en met 12 april 2018 kunnen inwoners van de gemeente Groningen of belanghebbenden een zienswijze geven op het Ontwerpbesluit. 

Extra avondopeningen informatiecentrum

Het informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone (Oosterhamrikkade zuidzijde 119) is iedere woensdag geopend van 9:00 – 17:00 uur. Het informatiecentrum is extra geopend op woensdagavond 21 februari en op donderdagavond 22 februari (beide avonden: 19:30 – 21:00 uur).

Inloopbijeenkomst op maandag 12 maart

Op maandag 12 maart organiseren we een inloopbijeenkomst over het ontwerpbesluit, de ontwerpen en de gevolgen en het vervolg. De bijeenkomst is van 16:00 uur tot 21:00 uur en in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. U kunt binnenlopen op het moment dat u het beste schikt.

Hoorzitting gemeenteraad op 6 maart

De raadscommissie Beheer en Verkeer organiseert op dinsdag 6 maart 2018 vanaf 20:00 uur een hoorzitting in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone. Iedereen die zijn mening wil geven over de plannen, zowel op persoonlijke titel als namens een (wijk) organisatie, is van harte uitgenodigd dat op die avond te doen.

Meer nieuws

Bekijk nieuwsoverzicht

Reacties

 1. Menno

  12:44 2 mrt 2018

  In de plannen voor variant 'Splitsing' zoals die uit de bewonersparticipatie is gekomen, is als belangrijk aspect op de OHK-NZ groen en een wandelroute ('intuitieve route' op de overzichtskaart) tussen de nieuwe autoverbinding en het water bedacht. Dit als onderdeel van de verbetering van de leefomgeving en als verbetering van de 'verbinding' tussen Oosterpark en Korrewegwijk. En ook als (geluids-)buffer voor de woonbootbewoners. Misschien ligt het aan mij, maar na de bepaling van de 'voorkeursvariant' door B&W lees ik daar weinig over terug. Ik neem aan dat dit nog wel onderdeel van het plan is, of zijn deze zaken geschrapt en gaan de plannen nu meer richting 'wel de lasten, niet de lusten'?

  1. Niels (communicatiemanager)

   15:55 2 mrt 2018

   Dag Menno,
   Dank voor je reactie. Het klopt inderdaad wat je schrijft over groen en wandelroutes. Dat is ook zeker niet uit de plannen verdwenen. Op de overzichtskaart is het ingetekend: http://bit.ly/2F5Ccs7. Op de pagina over de variant Splitsing (http://bit.ly/2F9Q3NK) heb ik naar aanleiding van jouw reactie hierover informatie toegevoegd.

   In de volgende fase van het project gaan we de variant ‘Splitsing’ nog verder uitwerken. Ook weer samen met de omwonenden. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp van de busbaan, een nieuwe inrichting van het Wielewaalplein, geluidsmaatregelen, voldoen aan de toekomstige parkeerbehoefte en het verbinden van de wijken.

 2. Auktje

  17:14 25 feb 2018

  Dat betekent voor de bewoners aan de oosterhamrikkade 15.000 auto's per dag extra voor hun raam langs ... Veel geluid, uitlaatgassen en drukte/ prikkels. In mijn tuin werken, zitten wordt van genieten een ongezonde, onrustige bezigheid ...Hoe wordt hiermee omgegaan? Wat houden lage geluidsbeschermers in? Struikjes?
  Daarnaast wordt de b-weg smaller. Op het plaatje ziet het er gezellig uit, maar praktijk is dat het nu al overvol is met parkeren. Straks is nog maar een kant mogelijk ... Hoe gaan de auto's elkaar passeren, als er geen twee auto's op de b-weg passen? + fietsers? Woorden die opkomen .... druk, krap, lawaai, ongezonde lucht, overvol ...

  1. Niels (communicatiemanager)

   09:49 26 feb 2018

   Dag Auktje,
   Dank voor uw reactie. De zorgen die u noemt herkennen we. Met de aanleg van de auto- bus- en fietsverbinding gaat het gebied veranderen. Zoals ook hierboven in het artikel geschreven, hebben omwonenden reële zorgen, bijvoorbeeld op gebied van geluidoverlast, veiligheid, verlies van parkeerplaatsen en woonplezier. Dat hebben we op dit moment nog niet allemaal uitgewerkt. In de afgelopen periode hebben we gekeken op welke onderdelen de drie varianten (bundeling, circuit en splitsing) van elkaar verschilden zodat het college van B&W een goede afweging kon maken voor één van de varianten.

   Dat het college van B&W voor variant Splitsing heeft gekozen, betekent niet dat we er al zijn. Eerst gaat de gemeenteraad een besluit nemen. Dat gebeurt waarschijnlijk voor de zomer. Stemt de gemeenteraad ook in met deze variant, dan hebben we nog één à twee jaar nodig voor de vervolgfase. Belangrijke voorwaarden voor het vervolg van het project zijn het zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp van de busbaan, een nieuwe inrichting van het Wielewaalplein, geluidsmaatregelen, voldoen aan de toekomstige parkeerbehoefte en het verbinden van de wijken.

   Voor de geluidschermen gaan we nu uit van lage schermen van ongeveer 80 centimeter hoog. Voor de woningen komt eerst een stoep, een woonstraat voor eenrichtingsverkeer (het is dus niet de bedoeling dat auto’s elkaar passeren). Fietsers kunnen in twee richtingen.

   In de afweging tussen ruimte voor parkeren aan beide kanten van de Oosterhamrikkade noordzijde of de keuze voor een vrijliggend fietspad richting Kardinge, kiezen bewoners van de Oosterhamrikkade noordzijde voor meer ruimte voor groen ten koste van parkeerplaatsen. Dat is in het ontwerp van de variant Splitsing opgenomen. Dit staat overigens haaks op het uitgangspunt van de bewonersorganisaties. Zij vinden compensatie van parkeerplaatsen erg belangrijk vanwege de hoge parkeerdruk in de wijk.

 3. L. Hofman

  20:05 23 feb 2018

  Als bewoner van het Wielewaalplein was ik aanwezig bij eerdere informatiebijeenkomsten. Het viel mij toen al op dat bij de bespreking van de varianten vooral werd nagedacht over de gevolgen voor de Vinkenstraat, Oosterhamrikkade, Korreweg en E. Thomassen à Thuessinklaan.
  Nu er een keuze is gemaakt voor de variant splitsing, zie ik nog steeds geen visuele uitwerking of schets van de toekomstige verkeerssituatie op het Wielewaalplein. Waar komen die bushaltes? Worden er stoplichten geplaatst? Zebrapaden voor het winkelpubliek? Graag meer info, bij voorbaat dank.

  1. Jeroen (projectmanager)

   01:36 26 feb 2018

   Dank voor uw reactie. Het klopt, het Wielewaalplein is nog niet in detail 'uitgetekend' . Er ligt nu een schets voor met de wegen en globale indeling. Voor de keuze tussen de drie varianten hebben we ons vooral gericht op het onderscheid tussen de varianten en de gevolgen: is het haalbaar, maakbaar en wenselijk?

   Indien de de raad de variant Splitsing vaststelt, wordt het Wielewaalplein en omgeving verder ontworpen, met bijvoorbeeld veilige oversteken, haltes, parkeren en het fietsparkeren. Voor het kruispunt met Zaagmuldersweg en Vinkenstraat hebben we 2 opties: een normaal stoplicht of een 'tweelicht'. Bij de kruising tussen de J.C. Kapteynlaan en Oosterhamrikbaan zijn eerder tweelichten geplaatst. Deze verkeerslichten kennen alleen een oranje en rood licht en gaan alleen aan als er een bus nadert.

 4. Jolanda

  19:44 23 feb 2018

  Een teleurstellende en ook vooral onverwachte uitkomst. E.e.a. bestuderend krijg ik de indruk dat dit besluit enorm veel nadelige gevolgen voor oosterparkwijk met zich mee zal brengen. Uit de plannen wordt het mij overigens niet duidelijk hoe het nieuwe viaduct over het van Starkenborgh wordt aangelegd. Als deze brug waar over AL het verkeer zal plaatsvinden ter hoogte van de vinkenstraat loopt, hoe wordt het autoverkeer dan naar de oude busbaan geleid? Dit idee wekt de indruk dat de bewoners van oosterparkwijk te maken gaan krijgen met een enorme verkeersgolf van auto's en bussen. Dit plan raakt een groot deel van de wijk, oud en nieuw. Is er ook nagedacht over de verkeerhinder voor de bewoners van de stadswerf nu het erop lijkt dat de busbaan pal naast deze nieuwe wijk komt te lopen?

  1. Jeroen (projectmanager)

   09:53 25 feb 2018

   Dag Jolanda, dank voor jouw reactie. Een nieuwe auto- en busverbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid, maar heeft inderdaad gevolgen voor de straten en buurten. De nadelen willen we zoveel mogelijk beperken, maar het is zo dat er verkeer komt te rijden op een plek waar nu geen verkeer rijdt. Wanneer er een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal komt, gaan de auto's via een nieuwe brug ter hoogte van de Oliemuldersweg van - en naar de autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noordzijde.

   Gemeente en provincie bepleiten een nieuwe brug bij het Rijk, die eigenaar is van de vaarweg Van Starkenborgkanaal. De plannen voor de nieuwe brug lopen vooruit op steun van het Rijk. Voor de komende jaren gaan we vooralsnog uit van het gebruik van de huidige busbaanbrug. Als de keuze voor de plek van een nieuwe brug (naast huidige busbaanbrug of aan de kant van de Oosterparkwijk) vastligt, kunnen we ook de plannen voor de woningbouw in aan de kant van de Oosterparkwijk vervolgen, waaronder de overgang van nieuwe bebouwing naar de bestaande nieuwbouw van de Stadswerf.

 5. Johan A . Straatman

  09:21 22 feb 2018

  Waarom is er gekozen voor de duurste oplossing .
  Hoe kun je door de smalle Vinkenstraat bussen laten rijden en wat gaat er so wie so met de Vinkenstraat gebeuren ?

  1. Niels (communicatiemanager)

   11:41 22 feb 2018

   Het college van B&W heeft voor Splitsing gekozen omdat deze variant het meeste recht aan de ambities van de gemeente, met meer ruimte voor groen, meer bomen, het beter zichtbaar maken van het Oosterhamrikkanaal en de aanleg van nieuwe wandelpaden. In de brief aan de raad legt het college van B&W dit uit (https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/bibliotheek/$1300/$1301).

   De Vinkenstraat is op zichzelf niet te smal. Wel heeft de straat nu het karakter van een woonstraat met 30 km/h. Voor de nieuwe inrichting met een busbaan, een woonstraat, parkeren, stoep en groen is meer ruimte nodig. Sinds 2008 hebben de gemeente en Nijestee plannen voor de sloop en nieuwbouw van de Vinkenstraat noordzijde (woningen van Nijestee). Het voornemen om nieuwe woningen te bouwen heeft een lange tijd stilgelegen. Voor een toekomstige busbaan gaan we uit van nieuwbouw aan de Vinkenstraat zodat we de extra benodigde ruimte krijgen. De variant Splitsing wordt straks in de volgende fase van het project verder uitgewerkt. Pas daarna neemt de gemeente een definitief besluit over de aanleg van de auto-, bus- en fietsverbinding en de fietsvriendelijke Korreweg. Dat duurt naar verwachting ongeveer één tot twee jaar.

  2. Steven

   12:13 22 feb 2018

   Inderdaad. Ik begrijp daar ook helemaal niets van. Waarom niet waar ze nu rijden. Daar is ruimte zat. Met die ventweg. En als je wilt kun je daar naast de bestaande brug zo nog een brug aanplakken zelfs. Hoeft aan beide kanten van het kanaal ook vrijwel niets voor gesloopt te worden want er staat alleen een stalen kunstwerk huisje in de weg. Ook komt de brug dan perfect uit op de weg naar de ring die er al ligt. Hoef je ook niet alle bewoners uit hun gezellige vinkenstraat te verjagen plus alle bewoners en bedrijven richting kanaal aan beide kanten. Maar nee daar wordt natuurlijk niet aan gedacht. 1 of andere ambitie is veel belangrijker dan mensen die al ergens wonen.

   1. Jeroen (projectmanager)

    14:01 22 feb 2018

    Dag Steven, dank voor jouw reactie. De gemeente en provincie willen op termijn graag een nieuwe brug voor auto-, bus en fiets die hoger is dan de bestaande busbaanbrug. Die hoeft dan niet open als in de toekomst er meer scheepvaart op het Van Starkenborghkanaal komt (met hogere lading).

    De variant waarbijin totaal 4 tot 5 rijbanen voor auto- en bus aan de Oosterhamrikkade noordzijde liggen, plus een woonstraat (Bundeling) vinden B&W, mede vanwege het ruimtebeslag, een groter nadeel dan de variant Splitsing (auto over de Oosterhamrikkade, bus door Vinkenstraat). Ook omdat er bij Splitsing meer ruimte is voor groen en het aantrekkelijker maken van het gebied rondom Oosterhamrikkanaal. Iets waar in nieuwbouwontwikkelingen aan de zuidzijde ook rekening mee wordt gehouden, door bijvoorbeeld dwarsstraten aan te leggen tussen Vinkenstraat en de Oosterhamrikkade zuidzijde.

    Nieuwbouw aan de Vinkenstraat noordzijde is op enig moment ook aan de orde zonder de keuze voor een auto- of busverbinding, alleen bepaalt de discussie over de busbaan het moment waarop dit uiterlijk zou moeten.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt