Uitgangspunten

De inhoudelijke 'spelregels' en toetsstenen zijn vastgelegd door de gemeenteraad

Uitgangspunten

De gemeenteraad heeft in juni 2016 de toetsstenen en spelregels van de verschillende projectonderdelen vastgelegd. Dat gaat over uitgangspunten voor de verdere uitwerking, randvoorwaarden en over ambities. Dit geldt voor onderdelen als het Oosterhamriktracé en de ruimtelijke kwaliteit.

Doelen

 • De voorkeursvarianten verbeteren de doorstroming van het autoverkeer op de stedelijke hoofdwegen,  verminderen verkeer door de wijken.
 • De voorkeursvarianten dragen bij aan een betere bereikbaarheid van het UMCG, binnenstad en oostelijke stadswijken.
 • De voorkeursvarianten dragen bij aan een robuust (betrouwbaar) wegennet in het oostelijk stadsdeel, dat beter in staat is om verstoringen en incidenten op een goede manier op te vangen.

Uitgangspunten ontwerp op basis van doelstellingen

 • Auto en bus tweerichtingsverkeer (in de zone)
 • Gemengd gebruik bestaande busbaanbrug: dus auto èn bus, mogelijk fiets.
 • Voor de nieuwe stadsdeelontsluiting geldt een snelheid van 50 km/u. 

 

Randvoorwaarden

 • De voorkeursalternatieven dragen bij aan een goede doorstroming en betrouwbaarheid openbaar vervoer  
 • De voorkeursalternatieven dragen bij aan het verbeteren van het fietsnetwerk in verbindingen, comfort en veiligheid. En meer ruimte voor de fiets op de Korreweg. 
 • Goede ruimtelijke inpassing.

Uitgangspunten ontwerp op basis van randvoorwaarden

 • Rechtstreekse oversteek bus over kruising Wouter van Doeverenplein.
 • Vrijliggende busbaan in het gebied.
 • Maximaal één bajonetbeweging (indirecte oversteek T-splitsing) voor bus in het gebied.
 • Het bestemmingsplan Waterrand als geldt uitgangspunt bijde herinrichting van de Oosterhamrikkade ZZ, we staan open voor alternatieven die ook voldoen aan de gestelde kwaliteiten (relatie wijk-water etc.).
 • Indien verplaatsing van een of meerdere woonboten nodig is, zaI in eerste instantie bekeken worden of in de kanaalzone een vervangende pIek is. Zo niet, dan wordt er in goed overleg met de bewoners een alternatieve oplossing gezocht.
 • Het Oosterhamrikkanaal blijft toegankelijk voor schepen om in- en uit te varen.
 • We beoordelen de varianten in de mate waarin het verlies aan parkeerplaatsen kan worden voorkomen. Bij verlies van parkeerplaatsen is compensatie het uitgangspunt voor de uitwerking. Bij de tariefstelling voor het parkeren op straat gelden uiteraard straattarieven. Als er vraag is naar een hogere kwaliteit (parkeergebouw/-garage) heeft dat gevolgen voor de tarieven. 

 

Ambities

 • Verbinden wijken aan de stad (en het netwerk).
 • Comfortabele en aantrekkelijke verbindingen op een lager schaalniveau, bijvoorbeeld in de vorm van brede stoepen of verbindingen langs het water in de vorm van loop-/fietsbruggen.
 • Betere verbindingen moeten ontwikkelingskansen voor woningbouw- en bedrijfslocaties nog sterker stimuleren.
 • Er moet een reële buffer (afstand) komen tussen de woningen en het verkeer. Hoe groot die buffer is wordt nader onderzocht. Echter, dit betekent niet dat de variant 'bundeling' op voorhand vervalt. Woongenot en verkeersveiligheid zijn hierbij belangrijke criteria. 
 • Geluidshinder dient zoveel mogelijk beperkt te worden (we voldoen altijd aan wettelijke normen).  
 • Kwaliteit van water en oevers benutten en groen toevoegen.  

Uitgangspunten voor ontwerp op basis van ontwerp

 • Geldgebrek mag niet leiden tot een eenzijdige bezuiniging op de onderdelen die een positief effect hebben op het woon- en leefklimaat, zoals het groen en langzaamverkeerverbindingen.
 • Om sluipverkeer te voorkomen gaan we werken met verkeersplannen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt