Aanpak Oosterhamrikzone in 20 punten

Kort en bondig: de aanleiding van het project, de mogelijke oplossingen, de effecten en de kansen

Aanpak Oosterhamrikzone in 20 punten

Aanpak Oosterhamrikzone in 20 punten

De stad en het probleem
De stad en het probleem

1. Centrumfunctie stad vereist een goede bereikbaarheid

 • De stad Groningen is het regionale centrum voor werk en voorzieningen. 
 • De stad groeit en de regio krimpt. Dat bekent dat de regio afhankelijker wordt van werk en voorzieningen in de stad. Deze centrumfunctie van de stad vereist een goede bereikbaarheid. 
 • En deze bereikbaarheid staat in sommige delen van de stad onder druk. 
De stad en het probleem
De stad en het probleem

2. Verkeersproblemen oostkant stad

 • Er is vooral een probleem aan de oostkant van de binnenstad: files op de Europaweg en de Petrus Campersingel. 
 • Het UMCG, de grootste werkgever van het noorden, is in de drukke uren slecht bereikbaar: patiënten missen hun afspraak, werknemers staan in de file. 
 • Ook de bereikbaarheid van de omliggende wijken, die last hebben of krijgen van veel sluipverkeer, staat onder druk. 
De stad en het probleem
De stad en het probleem

3. De stad groeit, het verkeer neemt toe

 • Prognoses voor 2030 laten zien dat het verkeer in de stad zal blijven toenemen. Dat betekent dat ook de huidige problemen in de toekomst groter zullen worden. 
 • Daar komt bij dat het UMCG samen met RUG de komende jaren flink uitbreidt met 100.000m2 op de Healthy Ageing Campus. Deze zal dan slecht bereikbaar zijn. 
De stad en het probleem
De stad en het probleem

4. Het autogebruik neemt de komende 20-30 jaar toe

 • Er zijn uiteenlopende verwachtingen over de toekomst van mobiliteit en dus ook over de ontwikkeling van het autogebruik. 
 • Groningen baseert zicht op de meeste gefundeerde prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB voorspelt een behoorlijke toename van het autogebruik in de komende 20-30 jaar ondanks het vooruitstrevende verkeersbeleid van Groningen, de deeleconomie, e-bikes en bijvoorbeeld thuiswerken. 
De stad en het probleem
De stad en het probleem

5. Conclusie: niets doen is geen optie

 • De huidige situatie kent al veel problemen; de situatie in 2030 zal verslechteren met meer knelpunten en minder betrouwbare reistijden. 
 • De routes naar het centrum en het UMCG zullen nog slechter gaan functioneren. 
 • De analyses zijn helder en eenduidig in hun uitkomst: de stad kan dit niet op zijn beloop laten en moet hieraan iets doen. 
De oplossing
De oplossing

6. Alleen inzetten op fiets, OV en parkeren heeft te weinig effect

 • UMCG en andere werkgevers stimuleren hun personeel om niet met de auto naar het werk te komen. 
 • Stad Groningen zet met de Fietsstrategie zwaar in om de groei van het fietsverkeer aan te kunnen en het gebruik verder te stimuleren. 
 • De P+R locaties aan de rand van de stad worden al zeer goed gebruikt voor een overstap op de bus richting stad. 
De oplossing
De oplossing

7. Huidige wegennetwerk kan de groei niet aan

 • Er is onderzocht wat het resultaat is van slimme aanpassingen van kruisingen, rijrichtingen en instellingen van verkeerslichten rondom de binnenstad en de wegen daar naartoe. De mogelijke maatregelen hebben te weinig effect of passen niet in de beschikbare ruimte. 
De oplossing
De oplossing

8. Zonder autoverbinding geen oplossing

 • Bewoners hebben een oplossing zonder autoverbinding voor de problemen bedacht. De belangrijkste onderdelen daarin zijn: 
  • Vrachtverkeer en fietsers op de busbaan(brug)
  • Een nieuw P+R-terrein aan de Ulgersmaweg
  • Verbeteren van het P+R-terrein bij Kardinge
 • Ook bij deze oplossisng bleek dat de maatregelen onvoldoende effect opleveren. 
De oplossing
De oplossing

9. De oplossing: nieuwe autoverbinding

 • Er is een nieuwe autoverbinding nodig tussen de binnenstad en de oostelijke ringweg om de problemen van nu én van de toekomst op te lossen. 
 • Een totaalaanpak voor de Oosterhamrikzone zorgt voor minder drukte op de Bedumerweg en het Damsterdiep en minder sluipverkeer in de omliggende wijken. 
 • Daarnaast biedt het de kans om het woon- en leefklimaat in de Oosterhamrikzone te verbeteren. 
Het resultaat
Het resultaat

10. De nieuwe stadsas

 • Een nieuwe autoverbinding is een een nieuwe in- en uitvalsweg (stadsas) en snelle route van de Binnenstad-Oost, de Oosterparkwijk en de Korreweg naar de oostelijke ringweg. 
Het resultaat
Het resultaat

11. Beter vestigingsklimaat

 • Een nieuwe autoverbinding verbetert de bereikbaarheid van de stad. Dat is ook prettig voor bedrijven en instellingen in het gebied. 
 • Klanten, maar ook patiënten van het UMCG, zijn snel op de plaats van bestemming en ook bevoorrading is makkelijker. 
Het resultaat
Het resultaat

12. Minder sluipverkeer

 • Een nieuwe autoverbinding is de snelste route tussen de oostelijke ringweg en de Binnenstad-Oost. 
 • Daarom zorgt deze route voor minder sluipverkeer in de omliggende wijken. Waarom nog via smalle woonstraten als je via de nieuwe autoverbinding rechtstreeks naar de oostelijke ringweg rijdt. 
 • Minder sluipverkeer betekent ook minder overlast in omliggende wijken. En dat is positief voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. 
Het resultaat
Het resultaat

13. Vergelijkbaar met Bedumerweg

 • Een nieuwe autoverbinding trekt verkeer aan. 
 • Op de nieuwe autoverbinding komt ongeveer net zo veel verkeer als op de Bedumerweg een het Hoendiep. 
 • Verkeer op de Heymanslaan en de Zaagmulderseweg neemt toe. In andere straten komt juist minder verkeer. 
Het resultaat
Het resultaat

14. Betere doorstroming binnenstad

 • Een nieuwe autoverbinding verbetert de doorstroming op de kruising Damsterdiep - Europaweg. En dat zorgt weer voor een betere verbinding tussen de regio en de binnenstad. 
 • De autoverbinding biedt een rechtstreekse route naar het UMCG (noord) en de parkeergarage Boterdiep.
Het resultaat
Het resultaat

15. Fietsverbinding Korreweg

 • Een nieuwe autoverbinding zorgt voor minder verkeer op de Korreweg. 
 • Daardoor ontstaan kansen voor een veiligere en prettigere fietsroute tussen de binnenstad en de wijk Beijum en de Hunze. 
Het resultaat
Het resultaat

16. Betrouwbaar wegennetwerk

 • Een nieuwe autoverbinding maakt het wegennetwerk in de Oosterhamrikzone betrouwbaarder. 
 • Meer verkeer is beter op te vangen, net als de gevolgen van wegwerkzaamheden of een verkeersongeval. 
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen

17. Van achterkant naar voorkant

 • Los van de nieuwbouw in het gebied, hebben de Oosterhamrikkade en de busbaanbrug op dit moment weinig 'ruimtelijke kwaliteit' en zijn een barrière tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. 
 • Het water van het Oosterhamrikkanaal is niet goed te bereiken en te zien. Het is goed mogelijk om de wijken juist met elkaar te verbinden. Het Oosterhamrikkanaal speelt daarbij een belangrijke rol. 
 • Een nieuwe invulling van de kades met groen en wandelpaden en goed zicht op het water is gunstig voor bewoners, bedrijven en de sociale veiligheid. 
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen

18. Impuls voor het gebied

 • De nieuwe autoverbinding is een aanjager voor de ontwikkeling van het hele gebied. Het is de ambitie van Groningen om een plan te maken waarin we kansen voor groen, water, fietsroutes, sociale veiligheid en geluidsoverlast zo goed mogelijk benutten. 
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen

19. Andere verbindingen

 • Een plan voor de Oosterhamrikzone biedt ook ruimte voor bijvoorbeeld ecologische verbindingen, nieuwe fietsroutes, voor het beleven van water, voor sport en ontspanning en voor bruggen die de wijken met elkaar verbinden. Groen speelt hierin een belangrijke rol. 
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen

20. Met elkaar aan tafel!

 • De gemeenteraad heeft op 27 juni 2016 besloten dat er een nieuwe autoverbinding in de Oosterhmarikkade nodig is. 
 • Daarvoor zijn op hoofdlijnen drie varianten bedacht. 
 • Die varianten gaan we verder uitwerken. Dat doen we samen met bewoners en ondernemers in het gebied. 
 • De buurt kan op deze manier wensen en ideeën voor verbetering van de wijk voor elkaar krijgen. 
De stad en het probleem
De stad en het probleem
De stad en het probleem
De stad en het probleem
De stad en het probleem
De oplossing
De oplossing
De oplossing
De oplossing
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
Het resultaat
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen
Een nieuwe verbinding zorgt voor extra kansen

Reacties

 1. Harry

  19:33 21 jan 2018

  Een plotselinge aanpassing in verkeerscijfers!
  Vorig jaar in november heb ik een vraag gesteld over de grote verschillen in verkeersbewegingen tussen aanpak ringweg Zuid (RZ) en aanpak Oosterhamriktracé (OHT). Het antwoord was dat het OHT over de meest actuele gegevens beschikte! Aan het einde van die maand zijn de gegevens van het OHT flink aangepast (Informatiepanelen 23 november 2017). Het aantal verkeersbewegingen zit nu ineens veel dichterbij de gegeven van RZ. Vreend dat men mij dit nie kon vertellen. Het blijkt dat het aantal verkeersbewegingen grote verschillen kent tussen raadsvoorstel en informatiepanelen. Het raadsvoorstel geeft bijna 15.000 verkeersbewegingen (in 2030) over de Oosterhamrikkade weer. Het weergegeven aantal verkeersbewegingen in het document Informatiepanelen (net als het raadsvoorstel ook uit 2016) geeft aan dat er 11.000 verkeersbewegingen worden voorspeld. 25,7% minder verkeersbewegingen! Ook het aantal verkeersbewegingen op de Korreweg liggen veel lager. Bij de Gerrit Krolbrug (2015) 3600 verkeersbewegingen in 2016 zijn dat er 2400! Een daling van maar liefst 33% in een jaar! Dit roept een aantal vragen op:

  Kunnen jullie de grote verschillen verklaren tussen de voorspelling uit 2015 en 2016 over het aantal verkeersbewegingen in 2030?

  Kunnen jullie de grote verschillen verklaren van het aantal verkeersbewegingen tussen 2015 en 2016 op de Korreweg?

  Waarom zijn de buurtbewoners tussen 2016 en november 2017 niet geïnformeerd over de meest actuele verkeerscijfers?

  Dit roept ook andere vraag op:

  Waarom heeft de raad een beslissing moeten nemen op een verouderde voorspellingen van verkeersbewegingen uit 2015?

  1. Jeanet (adviseur verkeer)

   15:20 24 jan 2018

   Hallo Harry,

   Ik begrijp dat alle verschillende cijfers verwarrend zijn. Maar we leggen het graag aan je uit.

   Het verkeersmodel wordt zo actueel mogelijk gehouden en dat is een continu proces. Veranderingen en ontwikkelingen in de stad, maar ook wijzigingen in de infrastructuur zijn van invloed op deze cijfers. Denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe woningbouw en bedrijvigheid. Dat verklaart ook het verschil tussen de cijfers uit het raadsbesluit en de nieuwe cijfers; we hebben de cijfers opnieuw uitgerekend.

   Voor die nieuwe cijfers hebben we het model aangepast naar de meest actuele stand van zaken. Alle nieuwe woningbouwontwikkelingen hebben we nu in het model opgenomen. Ook de infrastructuur aan de oostkant is aangepast in het model, want we hebben de nieuwe ongelijkvloerse oostelijke ringweg, de nieuwe Noordzeebrug en aansluiting van de Bedumerweg toegevoegd. Al deze zaken hebben invloed op de verkeersstromen in het model waardoor de cijfers zijn veranderd.

   Al deze wijzigingen in het model hebben dus ook invloed op de verwachte verkeersintensiteiten op de Korreweg. De daling in cijfers zien we ook in de telgegevens op de Gerrit Krolbrug, maar niet in dezelfde mate als in het verkeersmodel.

   We proberen altijd de meest recente cijfers te laten zien. Tijdens de bijeenkomst op 23 november hebben we een tussenstand gepresenteerd, omdat het plan nog in bewerking is. De aankomende tijd gaan we nog bezig met laatste puntjes voor wat betreft de verkeerscijfers. De definitieve cijfers worden aan de stukken voor het raadsbesluit toegevoegd, zodat de gemeenteraad de keuze baseert op de meest actuele cijfers.

   1. Harry

    23:14 24 jan 2018

    De gepresenteerde verkeersbewegingen in de verschillende documenten zijn niet erg verwarrend. Wel laten ze iets zien over het proces en dat roept vragen op. De cijfers in het principebesluit komen waarschijnlijk uit 2014 of 2015. Het aantal verkeersbewegingen lag bij verre niet in de buurt van de actuele cijfers van de Ringweg Zuid. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2016 een principebesluit genomen op verouderde gegevens. Bij een belangrijk besluit, zoals deze, mag je actuele verkeerscijfers verwachten. Dat moet kunnen met een programma dat continu wordt geactualiseerd. In juni 2016 (kort na het principebesluit) zijn er nieuwe verkeerscijfers beschikbaar die een significant groot verschil laten zien t.o.v. de gehanteerde cijfers waarop het principebesluit is genomen. Dezelfde cijfers worden op 23 november 2017 (18 maanden later!) gepresenteerd aan de wijkbewoners als tussenstand. De wijkbewoners zijn 1,5 jaar niet geïnformeerd over deze tussenstand. Er is geen sprake van actuele cijfers bij het nemen van het principebesluit in 2016 en er is eveneens geen sprake van actuele cijfers in 2017 als tussenstand.

    Nu ga ik nog een situatie hieraan toevoegen. Het computerprogramma voorspelt ook milieu- en geluidsoverlast. Met de verkeerscijfers van november 2017 ( eigenlijk 2016) begeeft de overlast zich tegen de grens van het maximaal toelaatbare. (Indien de normen van de WHO worden gehanteerd dan worden die grenzen waarschijnlijk ruim overschreden.) Zou je de cijfers van het raadsbesluit (2015) gaan hanteren, dan is de kans groot dat zowel de milieu- als de geluidsnormen meer dan ruimschoots wordt overschreden. Waarom heeft men deze gegevens niet toegevoegd aan het raadsvoorstel waarop een principebesluit is genomen? De gemeenteraad had dit mee kunnen wegen in haar besluit!

 2. Bruintjes

  12:48 23 nov 2017

  Helaas om te lezen dat de zaagmuldersweg nog meer verkeer krijgt. Het is nu al een een racebaan met overlast als getoeter en bijna ongelukken. Snelheden van 100 km per uur zijn hier geen uitzondering. Misschien een idee om het verkeer van rechts voorrang te geven om zo de snelheid eruit te halen. Of versmalling van de weg en aparte strook voor fietser net als de korreweg.
  Een ongeruste bewoner van de zaagmuldersweg.

 3. Star Numan

  21:34 9 nov 2017

  Bij punt negen wordt aangegeven dat een nieuwe autoverbinding het woon en leefklimaat in de Oosterhamrikzone kan verbeteren. U mag mij eens uitleggen hoe een weg die duizenden extra vervoersbewegingen per dag tussen onze woonwijken door laat gaan het leefklimaat gaat verbeteren. Met alle respect maar de bewoners zitten niet te wachten op dit soort marketing prietpraat en voelen zich op de tweede plaats gezet. De aandacht gaat naar forenzen en UMCG, niet naar bewoners van uw eigen stad.

  1. Niels (communicatiemanager)

   16:50 13 nov 2017

   Dag Star Numan, dank voor jouw reactie.

   De nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone verbetert de bereikbaarheid van het oostelijke deel van de stad. Voor het UMCG en verkeer dat naar de binnenstad gaat, maar vooral voor het verkeer uit (delen van) de Korrewegwijk, de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. Verkeersmodellen laten namelijk zien dat ongeveer 50% van het verkeer op de nieuwe autoverbinding uit deze wijken komt, ongeveer 10% naar het UMCG en de rest naar andere delen de stad.

   Toch kunnen maatregelen die goed zijn voor de stad en voor de regio, grote gevolgen hebben voor de direct omwonenden. Tienduizend auto’s of een doorgaande busverbinding door de straat is nogal een verandering. Dat realiseren we ons maar al te goed. We proberen de effecten zoveel mogelijk te beperken en onderzoeken samen met werkgroepen, ingenieursbureau Sweco en landschapsarchitectenbureau Lola, op welke manier we de verbinding kunnen aanleggen zodat de omgeving er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Dat zijn ook de uitgangspunten en randvoorwaarden die door de gemeenteraad aan ons zijn meegegeven voor de verdere uitwerking. Lees hier meer: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/aanleiding/uitgangspunten-randvoorwaarden-en-ambities

   Een goede ruimtelijke inpassing is een randvoorwaarde en past bij onze ambitie. We willen de aanleg van de nieuwe verbinding benutten om het hele gebied een impuls te geven en het woon- en leefklimaat te verbeteren. Het gaat dus om veel meer dan alleen het aanleggen van een nieuwe autoverbinding. Ook om de inrichting van de kades, voorzieningen voor sport en recreatie, de inrichting van het Wielewaalplein enzovoort. Samen met bewoners(organisaties) en ondernemers in het gebied onderzoeken we hoe dat kan en proberen we zoveel mogelijk wensen mee te nemen. We betrekken bewoners en ondernemers nauw bij de uitwerking van de varianten en de inrichting van de omgeving. Daarom organiseren we inloopbijeenkomsten, hebben we een informatiecentrum in de wijk en gaan we intensief met bewoners en ondernemers in gesprek tijdens ontwerpsessies.

   Op 23 november presenteren we het resultaat van de ontwerpsessies tijdens een inloopbijeenkomst in het informatiecentrum. We hopen u daar te ontmoeten. Kijk voor meer informatie op: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/actueel/inloopbijeenkomst-over-uitwerking-plannen-op-23-november

 4. Jan Landman

  14:11 9 nov 2017

  Ik ben elektrische rolstoeler en rijd vaak via het fietspad op de Korreweg bv naar Beyum. Dat is haast niet te doen vanwege de oneffenheid van het fietspad. Boomwortels en putdeksels en ingelegde stukken wegdek. het levert mij extra veel spassmen op en kom door die trillingen steeds verkeerd in mijn stoel te zitten. Hoop zeker op verbeteringen.

  1. Niels (communicatiemanager)

   12:28 16 nov 2017

   Dag Jan, dat is erg vervelend! Ik geef de melding door aan de collega's van Stadsbeheer.

 5. Jaap de Graaf

  00:16 13 sep 2017

  Zoals ik in diverse overleggen al eerder heb aangegeven berust de onderbouwing over de toename van het autoverkeer op wensdenken. Het CBS signaleert twee tegengestelde stromingen. De eerste is dat het autoverkeer zal toenemen, Deze toename wordt vooral geweten aan het langer blijven autorijden door gepensioneerden. De tweede beweging is de afname van het autobezit onder stadsbewoners. Vooral jongeren tot 30 jaar hebben steeds minder een auto in hun bezit. Als we ons realiseren dat de Stad Groningen rond de 20% jongeren huisvest is het effect van deze tendens aanzienlijk. Daarbij krimpt de regio. Niet alleen in werk maar ook in inwoners. Minder inwoners betelend ook minder autobezitters. En als laatste is de groei van woon/werkverkeer door de elektrische fiets fors toegenomen. En is de verwachting van de branche dat de verkoop van dit soort fietsen alleen nog maar zal toenemen. Als laatste is de uitbreiding van het UMCG terrein met 100.000 vierkante meter aantoonbaar onjuist. Dit zou dus gaan om een gebied van 1 bij 1 vierkante kilometer. Dat gebied is helemaal niet beschikbaar. Of wordt bedoeld dat dit om vloeroppervlakte gaat. Er zijn nog wel plannen om een aantal gebouwen die nu ook al gebruikt worden af te breken en op die locatie nieuwe panden neer te zetten. Hierdoor zal het vloeroppervlakte wel groeien maar lang niet met zoveel meters.

  1. Jeroen (projectmanager)

   14:58 19 sep 2017

   Dank! In Groningen gebruiken we een verkeersmodel dat gebaseerd is op de landelijke scenario's (Welvaart en Leefomgeving , kortweg WLO scenario's) waarin allerlei ontwikkelingen zoals door jou genoemd worden meegenomen. Daarnaast zijn in het verkeersmodel de lokale ontwikkelingen zoals woningbouw en arbeidsplaatsen ingevoerd. Dus ook het de toekomstige ontwikkelingen vanuit UMCG/RUG.

   In een ander kader hebben we onderzoek gedaan naar de toekomstige ontwikkelingen van de mobiliteit. De conclusie is dat de effecten van trends elkaar redelijk in evenwicht houden, de spreekwoordelijke + en -. De eerder genoemde WLO scenario heeft het grootste effect op de mobiliteit.

 6. Harry Kort

  22:13 16 jul 2017

  Wanneer een aantal punten op het lijstje worden gecombineerd, is een ontsluitingsweg misschien wel niet nodig. Waarom niet eerst deze verbeteringspunten gaan uitwerken en dan indien nodig, kan nog wel een ontsluitingsweg worden aangelegd. Punten 9, 12, 13, 14 en 15 zijn aannames van de gemeente. Waarvan gesteld kan worden dat deze punten wat te optimistisch worden voorgespiegeld. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken gaan uitvoeren alvorens hier uitspraken over te kunnen doen.

 7. Bram

  18:40 8 jul 2017

  Mooi lijstje in mekaar geknutseld, nu nog de spelfouten/typos eruit halen.

  1. Jeroen (projectmanager)

   22:30 9 jul 2017

   Dank voor de complimenten, Bram! Wij zullen de teksten nog een keer kritisch doornemen.

 8. H Bleker

  13:02 13 jun 2017

  Het is droevig gesteld met de wegen en bereikbaarheid : Florakade naar de Antillenstraat , laatste stuk Antillenstraat is voor fietsers en niet meer voor autoverkeer om op de Korreweg te komen. Je moet dus steeds de busbaan oversteken en over de smalle brug om visa versa richting Hoogezand te gaan. Via G.Krollbrug is ook geen optie,want dan kom je door de smalle straatjes die vol staan met auto's en fietsen. Hier is niet logisch over nagedacht.

  1. Jeroen (projectmanager)

   10:52 15 jun 2017

   Geachte heer, mevrouw Bleker, dank voor uw reactie. Dit heeft zeker onze aandacht. Bij de plannen voor de woningbouw destijds zijn we uitgegaan van het openstellen van de Antillenstraat voor het autoverkeer. De tijdelijke afsluiting was nodig om te voorkomen dat doorgaand (vracht)verkeer deze route zou nemen.

   In het project Aanpak Oosterhamrikzone onderzoeken we een autoverbinding in de Oosterhamrikzone. Hiermee ontstaat een snelle verbinding vanaf de Antillenstraat naar de Oostelijke ringweg. Ook het fietsvriendelijk maken van de Korreweg heeft invloed op de aansluiting van de Antillenstraat. Onderdeel van het project Aanpak Oosterhamrikzone is een verkeersplan voor de oude wijken. Het openstellen van de Antillenstraat voor autoverkeer wordt in dat kader meegenomen en opnieuw beoordeeld.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt